• Aart Aalbers

Inspraak bij wat er wordt geplant

VEENENDAAL Wat het groen in Veenendaal betreft slaat de gemeente een nieuwe weg in. In het nog niet zo verre verleden ontstond nogal eens irritatie wanneer naar het idee van bewoners plotseling de zaag werd gezet in een rij bomen en groen gewoon verdween om plaats te maken voor nieuwbouw of een parkeerplaats. Daar is van geleerd: het inschakelen van bewoners aan de voorkant van een proces levert minder problemen op aan de achterkant.

Gerard van Wijk

Bewoners kunnen best goede ideeën hebben over de groenstructuur, weet ook wethouder Engbert Stroobosscher. Zeker wanneer het in hun directe woonomgeving is. Een schoolvoorbeeld van de nieuwe aanpak zijn groenrenovaties langs de Rondweg-West en De Schans, waar de wethouder graag de aandacht op wil vestigen.

Het college heeft ruim 125.000 euro beschikbaar gesteld voor het renoveren van groenvakken in de openbare ruimte. Een en ander is opgenomen is de programmabegroting 2015-2018 onder 'planmatige reconstructie groen´.

Komend voorjaar wordt begonnen met die planmatige aanpak. Aanwonenden worden per brief uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst en er komt een uitnodiging op de gemeentepagina voor andere geïnteresseerden. Wensen en ideeën kunnen worden 'meegegeven'. ,,Maatschappelijke betrokkenheid is een groot goed”, zegt de wethouder. ,,Het is de bedoeling dat we samen met de bewoners van de Moerschans 1 tot 21 een ontwerp gaan maken.”

INBREIDINGSMOGELIJKHEDEN Veenendaal moet zorgvuldig met groen omgaan. Uitbreiding is voorlopig niet aan de orde en daarom wordt gekeken waar inbreidingsmogelijkheden zijn. Er is nog steeds een tekort aan (betaalbare) woningen. In die gevallen wordt groen nogal eens de dupe.

,,De groenstructuur is een onmisbaar onderdeel van de openbare ruimte in Veenendaal. Om het openbaar groen in stand te houden voert de gemeente beheer uit. Groenvakken kennen net als elementen in de buitenruimte een beperkte levensduur. Beplanting sterft af, grond raakt uitgeput, ziekten, plagen aan aantastingen tasten het groen aan of er zijn veranderde omgevingsfactoren. Dan wordt het punt bereikt dat het groen niet meer optimaal functioneert en vraagt om renovatie. Door renovaties waarborgen we de kwaliteit van het groen in Veenendaal.”

Een groene openbare ruimte heeft volgens de gemeentelijke afdeling wijk- en stadsbeheer vele voordelen, zoals waterbuffering, nut voor fauna (onder andere insecten, vlinders en vogels), tempering van zomerhitte en vergroting van de biodiversiteit.

MEERWAARDE Een gevarieerde beplanting vergroot de biodiversiteit, wat goed is voor flora en fauna. ,,Daarnaast geeft dit een grotere sierwaarde, met meer kleur en verschillen door de seizoenen heen. Dit is esthetisch een meerwaarde voor Veenendaal.”