Ingezonden: Bewoners eisen duidelijkheid over plannen verbreding Rondweg Oost in Veenendaal

VEENENDAAL Bewoners langs de Rondweg Oost in Veenendaal maken zich nog steeds grote zorgen over de plannen van de provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal om in de loop van dit jaar de rotondes te vervangen door VRI's (kruispunten met meerdere opstelstroken en stoplichten). En daarnaast over de plannen om deze Rondweg vervolgens te verbreden tot een 4-baans autoweg.

Cees van Doodeweerd en Yvon Schuurman schreven een ingezonden artikel.

,,Sinds de informatiebijeenkomst van de Provincie Utrecht in augustus 2015 maken een aantal van deze bewoners deel uit van de door de Provincie ingestelde klankbordgroep N233. Het doel van deze klankbordgroep is het uitbrengen van een advies over de plannen richting het bestuur van de Provincie Utrecht. De projectgroep van de Provincie zou de klankbordgroep moeten informeren en raadplegen. Een aantal leden van de klankbordgroep is van mening dat dit proces niet verloopt zoals afgesproken en vindt dat de informatie onvoldoende beschikbaar is. Tot op heden zijn de plannen van de provincie nog niet ter beschikking gesteld aan de klankbordgroep. Het is dus ook nog niet duidelijk waar zij hun advies op moeten baseren.

Belangrijkste zorg van de bewoners zijn de gevolgen van de wegverbreding voor hun gezondheid, qua geluidsoverlast en luchtvervuiling. Uiteindelijk gaat het hier wel om enkele honderden gezinnen die wonen langs de Rondweg Oost. Deze zorg is ook geuit tijdens de bijeenkomst in augustus. Op verzoek van Mw. Verbeek, gedeputeerde van provincie Utrecht, is toen afgesproken dat er onderzoek gedaan zou worden naar de verkeersbewegingen. Daarom zijn in de tweede week van november tellingen verricht in opdracht van de Provincie. De uitkomsten hiervan zouden met de klankbordgroep worden gedeeld, maar tot op heden zijn deze cijfers nog steeds niet beschikbaar. Naar aanleiding hiervan zou ook onderzoek worden gedaan naar de effecten voor de gezondheid van de bewoners. Tot op heden is dit nog niet gebeurd, maar van de klankbordgroep wordt wel verwacht om snel advies uit te brengen over de plannen.

De klankbordgroep zou in het eerste kwartaal 2016 een advies aan het bestuursorgaan van de Provincie Utrecht moeten afgeven en willen dit uiteraard doen aan de hand van feiten en onderbouwde argumenten. De klankbordgroep is teleurgesteld dat de resultaten zo lang op zich laten wachten en zijn van mening dat ze daardoor te weinig tijd hebben om een goed oordeel te kunnen vormen. De klankbordgroep heeft een aantal opties aangedragen, die de huidige doorstromingsproblematiek op korte termijn kan verminderen.

Hierbij is het niet nodig om de rotondes om te bouwen tot kruispunten met verkeerslichten en/of de Rondweg te verbreden. De klankbordgroep hoopt in goed overleg tussen Provincie en Gemeente tot een aanvaardbare oplossing te komen. De gevolgen van de wegverbreding zullen aanzienlijk zijn en menig bewoner vraagt zich af of deze verbreding wel noodzakelijk is.

Verbreding van de N233 zorgt voor een enorme toename van het (vracht)verkeer wat zich verplaatst van de A12 naar de A15 via de Rijnbrug in Rhenen en vice versa. Een vermeerdering van het verkeer zal nadelig zijn voor de uitstoot van CO2 en fijnstof en zorgt voor veel geluidsoverlast. Nu al ondervinden de bewoners de gevolgen hiervan. En als er een 4-baans autoweg komt, zal de eventuele tweede Rijnbrug hier in 2023 ook op worden aangesloten. Als dat gebeurd wordt de Rondweg Oost een snelweg dwars door onze mooie woonwijk, wat grote gevolgen zal hebben voor het leefgenot en de gezondheid van vele honderden gezinnen.

De afgelopen maanden is er een verkeerstoename geweest als gevolg van de werkzaamheden op de A12 tussen Ede en Oosterbeek. Dit had als resultaat dat in de spits vele automobilisten en vrachtwagens probeerden via de Rondweg Oost en de Rijnbrug naar het Zuiden te rijden om zo de lange files tussen Veenendaal en Oosterbeek te mijden. Zodra de A12 richting Arnhem is verbreed, zal dit ook een positief effect hebben op de hoeveelheid verkeer op de Rondweg Oost. De ondernemers stellen dat de industrieterreinen onbereikbaar zijn en dat zij hierdoor zwaar economisch verlies lijden. Volgens de bewoners is dit een weinig steekhoudend argument. Ook de bewoners zien de noodzaak van een gezonde economie, maar Veenendaal is echt nog wel goed bereikbaar. Alleen in de spits is de doorstroming wat minder, maar nog steeds rijdt het door. Overigens horen verkeersopstoppingen in de spits enigszins bij de

bedrijvigheid; op veel plaatsen in Nederland staan werknemers 's morgens in de file om bij hun werk te komen. Overdag is er nauwelijks een probleem met de bereikbaarheid van de bedrijven in Veenendaal.

De leden van de klankbordgroep betreuren het dat de ondernemers zich hebben teruggetrokken uit de klankbordgroep. De ondernemers waren van mening dat de bewoners met hun bezwaren tegen aantasting van hun leefomgeving té nadrukkelijk aanwezig waren. Het blijkt dat het belang van de ondernemers van een totaal andere orde is, dan die van de honderden gezinnen langs deze Rondweg. ,,We respecteren de ondernemers, maar staan voor ons doel en zullen alle mogelijkheden aangrijpen om de plannen in deze omvang tegen te houden", aldus een bewoner. "Ook de gemeente zal hierin haar verantwoordelijk moeten nemen. De gemeente heeft 10 jaar geleden deze woonwijken langs de rondweg ontwikkeld en hiervoor de bouwgrond voor veel geld verkocht". Onlangs zijn er twee bijeenkomsten geweest met ondernemers in aanwezigheid van de Provincie Utrecht, gedeputeerde Mw. Verbeek en de wethouder van Veenendaal, de heer Beckerman. Naar aanleiding hiervan zijn meerdere berichten in de media verschenen van de ondernemers. Hierin wordt de suggestie gewekt dat alles al besloten is. Dit is beslist niet het geval! Immers, de klankbordgroep moet eerst nog advies uitbrengen aan de provincie en daarin zullen o.a. de verkeersmetingen en de nog te verrichten milieuonderzoeken zwaar meewegen.

De bewoners gaan ervan uit dat hun belangen vanzelfsprekend meegenomen worden in de besluitvorming. De bewoners zijn strijdbaar in het belang van hun gezondheid en woongenot, maar streven er ook naar om in goed gezamenlijk overleg tot acceptabele oplossingen te komen, maar wel binnen de wettelijke normen voor milieu en gezondheid. "Wij betreuren het dat de ondernemers niet met de klankbordgroep willen praten en hun eigen (4- baans) weg inslaan om hun doel te bereiken zonder rekening te houden met de vele bewoners in de woonwijken langs de Rondweg. Wij zullen de plannen nauwlettend blijven volgen en waar nodig onze bezwaren kenbaar maken aan provincie en gemeente en desnoods de plannen aanvechten als daar aanleiding voor is."

Label:

Rondweg-Oost