• Enkele duizenden Veenendaalse kinderen en jongeren krijgen een vorm van jeugdzorg.

    Pixabay

'Hulp dichter bij huis organiseren'

VEENENDAAL De gemeente werd begin 2015 verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de Jeugdwet. Hoe is dat verlopen?

Gerard van Wijk

Het is kortom voor de gemeente een lange reis gebleken in de afgelopen vier jaar de basis op orde te krijgen, de inkoop goed te regelen, de controle oftewel monitoring te organiseren en de vele partijen bij elkaar te krijgen. De Jeugdwet verving de Wet op de Jeugdzorg. De gemeenten moesten hun beleid richten op het probleemoplossend vermogen, het versterken van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving, het tijdig bieden van de juiste hulp op maat en het organiseren van effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen. Ga er maar aan staan. En dat ook nog met een door de rijksoverheid vastgestelde bezuiniging.

FORSE VERLIEZEN Gemeenten hebben te maken met forse verliezen op de voorzieningen die sommige kinderen en jongeren nodig hebben. In Veenendaal loopt dat in de miljoenen. Voor de werkers in het veld is het een geruststelling dat de gemeenteraad er onlangs voor gekozen heeft dat deze verliezen niet helemaal hoeven te worden opgevangen in het sociale domein. Dat zou immers tot een forse bezuiniging in het veld van de maatschappelijke ondersteuning hebben geleid of tot verhoging van de eigen bijdrage bij voorzieningen. Niet iedereen, zo bleek uit reacties, heeft begrepen waarom het budget voor de ondersteuning van kinderen en jongeren op het oog behoorlijk uit de rails is gelopen. Is het wel uit de rails gelopen?

VeenendaalseKrant.nl praat erover met twee gemeentelijke beleidsmedewerkers: Monica Hensen en Stefan de Meij. De idee dat de gemeente, beter dan de rijksoverheid op afstand, zich dichter bij de leefwereld van de inwoners bevindt en ook beter zicht heeft op wat er lokaal nodig is, wordt door hen onderschreven.

INTEGRALE IDEEËN ,,Het ontwikkelen van integrale ideeën, daar gaat het om. In Veenendaal hebben we een opdracht gegeven aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Verder werken we samen met de Jeugdhulpregio FoodValley. Belangrijk is vooral het doorbreken van kokers, het moet allemaal meer integraal, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten. We werken met ruim tweehonderd aanbieders, dat maakt het voor de buitenwereld complex. Het is een breed spectrum waar we mee te maken krijgen. Van kinderen die tijdelijk moeten worden opgevangen, bijvoorbeeld omdat moeder is overleden, of die een steuntje in de rug nodig hebben, tot jongeren die ernstige gedragsstoornissen hebben, door tal van problemen thuis, en tijdelijk in een gesloten verblijf opgenomen worden. Van een probleem met dyslexie tot een verblijf in een instelling.”

INTENSIEVE ZORG Bij de laatste categorie gaat het om circa 50 kinderen, die intensieve zorg nodig hebben. Dat kost per kind 65.000 euro op jaarbasis voor het verblijf. De ambulante hulp die daarvoor en daarna geboden wordt, is hierbij niet meegerekend.

Voor de ouders is er keuzevrijheid, door wie hun kinderen worden begeleid en in welke instelling zij voor kortere of wat langere tijd terecht kunnen. ,,Je wilt maatwerk bieden”, zeggen Hensen en De Meij. ,,Lukt dat? Welnu, het is mooi om te zien dat inmiddels negentig procent van de mensen het CJG weet te vinden. Uit onderzoek blijkt dat de hulp door het CJG een 8,6 krijgt als ervaringscijfer. Het CJG functioneert goed, kunnen we stellen, en de tevredenheid is groot.”

FINESSES Wat was dan het probleem in de afgelopen jaren waardoor het budget ruim werd overschreden? ,,Toen wij het als gemeente begin 2015 oppakten was nergens goed geregistreerd om hoeveel jongeren het precies ging. Het bleek een hele exercitie om uit te vissen voor hoeveel jongeren we verantwoordelijk waren. Daar hebben we pas in de loop van dat jaar tot in de finesses zicht op gekregen. We hebben meer de jongeren met opvoedingsvraagstukken in beeld gekregen en we zitten nu meer aan de voorkant, vroegsignalering. Dat voorkomt grotere en duurdere problemen aan de achterkant. Je moet er vroeg bij zijn. Een kind van twaalf kan al heel veel hebben meegemaakt en daarom zwaardere hulpverlening nodig hebben.”

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het goed, wordt altijd gezegd. Dat is ook zo. Hensen en De Meij hebben het over 1500 tot 1700 jeugdigen die een vorm van jeugdhulp krijgen, oftewel twaalf procent van het totaal. Het CJG helpt 1350 kinderen en jongeren. ,,Het is een doorontwikkeling, met ouders en scholen de hulp dichter bij huis organiseren. We zijn op de goede weg”, zeggen Hensen en De Meij.

,,Maar het kost jaren voor er kostenbesparingen zijn gerealiseerd.”