• Burgemeester Piet Zoon en zijn vrouw Els nemen afscheid van Tineke Bette (r.)

  Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • De wethouders en hun partners tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

  Aart Aalbers
 • Nermina Kundic en Wim van Werken in gesprek tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

  Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Burgemeester Piet Zoon neemt afscheid van de fractie van DENK.

  Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Constant van den Heuvel en Jos Schilte druk in gesprek tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

  Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers
 • Aart Aalbers

'Het wordt een uitdagend jaar voor Veenendaal'

VEENENDAAL De schade aan gemeentelijke eigendommen was afgelopen jaarwisseling 7500 euro. Dat zei burgemeester Piet Zoon tijdens zijn nieuwjaarstoespraak, donderdagavond in het gemeentehuis. Hij spreekt van een beperkte schade en een relatief rustige jaarwisseling.

In zijn toespraak verwees Zoon naar de kersttoespraak van Koning Willem Alexander, die opriep om oog te hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Zoon: ,,Ik sluit me aan bij zijn oproep. De verscheidenheid in Veenendaal is groot, veel groter dan in de meeste Nederlandse gemeenten. Maar het hier een goede plek om te wonen, werken en leven. Soms vergeten we dat, maar als we blijven samenwerken zijn we niet machteloos.''

Verder had Zoon het in zijn toespraak over de kansen en uitdagingen voor komend jaar. Een jaar waarin, vanaf volgende week, een nieuwe burgemeester aan het roer van Veenendaal staat. ,,We mogen komend jaar drie keer stemmen, onder meer voor de provinciale staten en het waterschap. Er spelen in dit gebiedsdeel van Utrecht essentiële onderwerpen, die direct of indirect het belang van Veenendaal raken.''

Tegelijk liggen er ook veel kansen. ,,Grensoverschrijdende samenwerking heeft geleid tot twee kansrijke projecten, die binnenkort ook nog aangevuld worden. En voor Veenendaal als ICT-stad is de toekomst nog rooskleuriger geworden, met bijdragen die het mogelijk maken de komende jaren te kunnen investeren voor anderhalf miljoen euro.''

Piet Zoon had het in zijn nieuwjaarstoespraak verder over onder meer de steeds verder gaande 'glokalisering', medezeggenschap van burgers en het Gilbertjaar. Lees hieronder de volledige toespraak van Piet Zoon, die hiermee begint aan zijn laatste week als burgemeester van Veenendaal.

Nieuwjaarstoespraak 2019 burgemeester Piet Zoon

Geachte aanwezigen,

Een bijzonder hartelijk welkom op de receptie van het gemeentebestuur van Veenendaal ter gelegenheid van het nieuwe jaar 2019. Ik wens u in alle opzichten een goed en gezond 2019 toe, waarbij nieuwe kansen en/of uitdagingen op uw pad zullen komen. Dat kan bijna niet anders in dit voor Veenendaal bijzondere Gilbertjaar.

Bij de start van een nieuw jaar is het verleidelijk om terug te blikken naar het voorbije jaar 2018. Maar een bijeenkomst als deze leent zich beter om de blik op de nabije toekomst te richten, 2019. Toch met uw goedvinden, permitteer ik me een kort uitstapje naar 2018. Namelijk de verkiezing van ons raadslid Tineke Bette tot beste raadslid van 2018. Mevrouw Bette, Tineke, van harte gefeliciteerd met deze uitverkiezing.

JAARWISSELING Een korte terugblik naar de afgelopen jaarwisseling geeft als algemeen beeld dat de overgang van 2018 naar 2019 in Veenendaal relatief rustig is verlopen. De politie spreekt van een beheersbare situatie. Wel vertoonde het tweede deel van de nacht een licht stijgende lijn van het aantal meldingen. De brandweer Veenendaal rukte 22 maal uit. De goede samenwerking tussen alle belanghebbenden heeft tot dit tevreden stemmende resultaat geleid. De schade aan de gemeentelijke eigendommen bleef daardoor beperkt, namelijk 7.500 euro. Mijn hartelijke dank aan alle medewerkers van politie, brandweer, Patrimonium en Veens, maar ook eigen medewerkers en buitengewoon opsporingsambtenaren voor de gepleegde inzet.

Voor het eerst is er op een tweetal locaties sprake geweest van zogenoemde vuurwerkvrije zones, te weten het Dierenparkje in Dragonder en winkelcentrum Het Ronde Erf. Ik heb me laten vertellen dat het in deze gebieden rustig is gebleven.

STEMMEN In het nieuwe jaar 2019 mag u tweemaal naar de stembus om driemaal uw stem uit te brengen. Graag breng ik u nu al in herinnering dat u op 20 maart aanstaande uw stem kunt uitbrengen voor de leden van provinciale staten van Utrecht en het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Op donderdag 23 mei gevolgd door de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement.

Er spelen in dit gebiedsdeel van Utrecht essentiële onderwerpen, die direct of indirect het belang van Veenendaal raken, zoals de vraag naar toekomstige ontwikkel locaties, de bereikbaarheid en niet te vergeten de provinciegrens overschrijdende samenwerking via de Food Valley. En dan ook nog te realiseren regio deal tussen Rijksoverheid, de beide provincies, en de via Food Valley samenwerkende gemeenten en publiek-private samenwerkingspartners.

In de raadsvergadering van 20 december jongstleden heb ik een beeld geschetst van de toekomstige positie van onze gemeente. Enkele van deze beelden wil ik ook graag met u delen. 

COMPLEX Door de steeds snellere ontwikkelingen, is wat er in de gemeente speelt veel complexer geworden. Het besturen van de gemeente Veenendaal houdt niet meer op bij onze gemeentegrens. En ook niet bij de grenzen van FoodValley, de provincies of onze landsgrens. De globalisering is onomkeerbaar. Hoe houd je rekening met de behoefte aan lokale eigenheid in een steeds verdergaande globalisering? Hoe ga je om met de paradox dat in een steeds groter wordende wereld, onze inwoners zich steeds meer op Veenendaal en onze regio willen oriënteren? Anders gezegd: hoe moet je als gemeentebestuur omgaan met de steeds verdergaande 'glokalisering', Veenendaal en de rest van onze wereld. Lokaal en globaal?

En wat vinden onze burgers er van? De gemeente is er toch voor zijn burgers. Of is de gemeente een verlengstuk geworden van andere overheden? Onze burgers, ons bedrijfsleven en onze organisaties, willen het liefst met 1 overheid zaken doen en niet met vele overheden.

MEDEZEGGENSCHAP Het gemeentebestuur is nog altijd gegrondvest op de Grondwet van Thorbecke. Deze wet werd in 1848 van kracht. Veenendaal kende toen nog maar een paar duizend inwoners en beschikte maar over de helft van haar huidige grondgebied. Moeten wij gelet op de tijdsgeest ook niet meer ruimte, meer medezeggenschap gaan bieden aan onze burgers, bedrijven en organisaties? De lokale democratie is sterk, maar heeft onderhoud nodig en niet alleen maar een likje verf.

SCHEIDSLIJNEN De scheidslijnen nemen toe. Tussen sociaal vertrouwen en wantrouwen. Tussen hoogopgeleide hipsters in de koffietentjes aan de Brouwersgracht en de mannen en vrouwen die 's morgens in alle vroegte naar de fabrieken op de Nijverkamp gaan. Tussen mensen die een baan hebben en mensen die geen baan kunnen vinden. Tussen mensen die het gevoel hebben dat de wereld aan hun voeten ligt en zij die in de hoek zitten waar de klappen vallen.

GEHEIM In zijn Kersttoespraak riep de Koning ons op om oog te hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Het belang van samenwerken. Ik sluit me aan bij zijn oproep om deze norm nooit te laten vervagen. Veenendaal is een goede plek om te wonen, werken en leven. Soms vergeet je dat en zeker als het tegenzit realiseer je je dat misschien niet. Maar als we blijven samenwerken, zijn we niet machteloos. De verscheidenheid in Veenendaal is groot, veel groter dan in de meeste Nederlandse gemeenten. En ondanks of misschien juist dankzij die grote verscheidenheid in achtergrond, geloof en opvattingen is het goed wonen, werken en leven in Veenendaal. Het geheim van Veenendaal is de bereidheid om samen te werken.

Bij die eerder door mij bedoelde veranderingen in de vormen van samenwerken en oplossen van maatschappelijke problemen mag niet onvermeld blijven dat provinciale staten van Utrecht bij voorjaarsnota begin juli 2018 tweemaal 150.000 euro beschikbaar hebben gesteld voor specifieke onderwerpen, waarbij de doorontwikkeling van de strategische agenda van de Food Valley centraal staat, uiteraard ook in het belang van de drie Utrechtse gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Die grensoverschrijdende samenwerking heeft ertoe geleid dat recent twee kansrijke projecten zijn ingediend, te weten 'Sport en voeding' en 'FoodValley onderneemt circulair', binnenkort aangevuld met aanvragen voor de projecten 'luchtkwaliteit' en 'eiwittentransitie'.

ROOSKLEURIG Voor Veenendaal als ICT-stad is de toekomst nog rooskleuriger geworden. De onderwijspartners, het bedrijfsleven en de gemeente Veenendaal hebben halverwege 2017 een convenant ondertekend om projecten te realiseren die bijdragen aan de ambitie om het centrum voor Food, Health en Tech te worden. Via de Triple Helix Food Valley en de Economic Board Utrecht (EBU) is inmiddels vast komen te staan dat de daarvoor ingediende opschalingsprojecten (Digital Food Valley Hub, ICT Talent Food Valley en ICT Startup Valley) kunnen rekenen op forse bijdragen van de provincies Gelderland en Utrecht tot een totaal-bedrag van ongeveer 725.000 euro. Met de bijdragen van de overige partners zal de komende jaren in totaal circa 1,5 miljoen euro kunnen worden geïnvesteerd.

GILBERTJAAR Aan het begin van deze toespraak noemde ik al het Gilbertjaar. Het bestuur van de stichting bereidt zich tezamen met vele vrijwilligers voor op een palet van activiteiten, die Veenendaal op verschillende terreinen nog beter in beeld zullen brengen dan ooit tevoren. Om daar niet op in te spelen zou een gemiste kans zijn.

Recent is bekend geworden dat de provincie Utrecht bij monde van gedeputeerde Mariëtte Pennarts een bijdrage van 50.000 euro beschikbaar stelt voor met name de culturele componenten van het programma en het VSB-fonds 30.000 euro voor andere onderdelen van het programma, die bijdragen aan een gevarieerd Gilbertjaar. Maar ook Veenendaalse bedrijven zoals Kliko en het VeenendaalFonds hebben een financiële bijdrage toegezegd.

NIEUWE BURGEMEESTER 2019 zal daarmee in velerlei opzichten een uitdagend jaar worden. Ik wens u allen daarbij veel voorspoed, geluk en gezondheid bij alle werkzaamheden en activiteiten in het belang van Veenendaal en de Veense gemeenschap. Ingaande 10 januari aanstaande ga ik dat vanaf de zijlijn waarnemen en aanschouwen. Op die dag wordt mijn opvolger Gert-Jan Kats geïnstalleerd als uw nieuwe burgemeester. Natuurlijk heet u hem hartelijk welkom en ontvangt u hem met open armen. Ik wens u, met hem in uw midden, alle goeds voor de toekomst toe.