• Archief BDU Media

Gemeentes werken samen in ondersteuning van mensen met verward gedrag

VEENENDAAL De gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude hebben besloten tot samenwerking bij de aanpak voor ondersteuning van mensen met verward gedrag. De drie gemeenten bundelen hun krachten en gezamenlijk met ketenpartners worden hiaten en knelpunten aangepakt en opgelost.

Zowel landelijk als lokaal is er een stijging waarneembaar van het aantal personen met verward gedrag. Dit zijn mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Op lokaal niveau is er een stijging van meldingen rond incidenten van de politie van 120 in 2011 oplopend naar 301 in 2016. Als gevolg van de nieuwe taken van gemeenten in het sociaal domein, komen personen met verward gedrag steeds nadrukkelijker in beeld. Reden voor het Rijk en de VNG om af te spreken dat alle gemeenten een goed werkende aanpak voor ondersteuning van mensen met verward gedrag hebben.

KETENPARTNERS De gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude werken bij het opstellen van de aanpak nauw samen met de ketenpartners, zoals Vitras/Veens, politie, Patrimonium Woonservice, Rhenam Wonen, GGZ Centraal, Pro Persona, MEE, Kwintes, GGD regio Utrecht, King Arthur Groep en een aantal ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten.

SCHAKELTEAM Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van de aanpak is er een landelijk Schakelteam geformeerd. Ook stelt het Rijk een subsidie aan gemeenten beschikbaar. Veenendaal, Rhenen en Renswoude hebben in overleg met de ketenpartners negen landelijk geformuleerde bouwstenen nader uitgewerkt. Hieruit zijn zeven projecten naar voren gekomen. Deze projecten spelen in op belangrijke ontwikkelingen, maar juist ook de hiaten in de huidige aanpak. Gezamenlijk zorgt de uitwerking ervan voor een sluitende aanpak rond personen met verward gedrag.

De komende maanden worden de zeven projecten opgestart. Daarnaast dienen de gemeenten een subsidieverzoek in. Het streven is om binnen twee jaar een sluitende aanpak te realiseren.