• Robin van Lonkhuijsen

Gemeente gaat volledige bijstandsbestand screenen

VEENENDAAL De gemeente is dit jaar begonnen met een screening van het volledige bijstandsbijstand. Op deze manier kan een gerichter aanbod worden gedaan dat beter aansluit op de wensen van de werkgever en de werkzoekende.

Tweederde van de mensen met een bijstandsuitkering wil vrijwilligerswerk (blijven) doen. Dat is volgens het college op positief, maar het kan niet als vervanging dienen voor een reïntegratietraject. ,,Uitstroom naar betaald werk staat voorop."

Uit een dit jaar gehouden klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat driekwart van de mensen met bijstand van mening is dat deelname aan een reïntegratietraject (toeleiding naar de arbeidsmarkt) de kans op een betaalde baan niet heeft vergroot. Daar heeft de cliëntenraad werk en inkomen vragen over gesteld.

Het college zegt dat het klanttevredenheidsonderzoek alleen is ingevuld door hen die na het doorlopen van het traject nog steeds bijstand ontvangen. Degenen die succesvol zijn uitgestroomd zijn voor het onderzoek niet benaderd en dat beïnvloedt het onderzoeksresultaat. Het merendeel is neutraal tot zeer tevreden over het reïntegratietraject. Evenals landelijke cijfers laten zien schat ook in Veenendaal het merendeel van de bijstandsgerechtigden de kans om betaald werk te verkrijgen laag in. Met name de mensen die langer dan drie jaar bijstand ontvangen wil of kan nog maar 41 procent gaan werken. Leeftijd, vraag naar arbeid, duur van de bijstandsperiode en negatieve ervaringen bij vorige sollicitaties spelen hierbij een rol.