• 112Heuvelrug

Gemeente brengt advies uit over toekomst Rondweg-oost

VEENENDAAL Een oplossing voor het drukke verkeer op de Rondweg-oost in Veenendaal, daar heeft de Provincie Utrecht in het afgelopen jaar onderzoek naar laten doen. De uitkomsten hiervan zijn aan het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal voorgelegd. Nu adviseert het college te kiezen voor een oplossing die zorgt voor versterking van de leefbaarheid in de directe omgeving, waarbij het uitgangspunt verbreding van de rondweg is. Dit advies is gebaseerd op onderzoeken van de provincie en de adviezen van de Klankbordgroepen. In december 2017 wordt het collegeadvies voorgelegd aan de gemeenteraad. Aansluitend brengt de gemeenteraad een definitief advies uit aan de provincie Utrecht.

De Provincie Utrecht neemt uiteindelijk het besluit over wat er gaat gebeuren met de Rondweg-oost. Dit komt omdat het een provinciale weg is. De Provincie Utrecht is ook verantwoordelijk voor de benodigde ruimtelijke procedures en financiën. De provincie vraagt de gemeente een advies, omdat de weg in Veenendaal een belangrijke functie heeft en ook vooral impact heeft op het omliggende gebied.

UITGANGSPUNT Wethouder Arianne Hollander: ,,Dit geldt ook voor de ontwikkeling van Veenendaal-oost. Het college stelt de gemeenteraad voor de provincie te adviseren om bij een verbreding van de weg de Rondweg-oost, ter hoogte van de Prins Clauslaan, verdiept aan te leggen. Daardoor ontstaat een ongelijkvloerse kruising. Met een verdieping bij dit kruispunt zijn de meeste maatregelen mogelijk voor een goede leefbaarheid voor de omwonenden in Dragonder- en Veenendaal-oost. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt."

AFWEGING De provincie heeft afgelopen jaar aanvullend onderzoek laten doen na eerdere onderzoeken over de bereikbaarheid van oostelijk Veenendaal. Daarna zijn oplossingsrichtingen aangedragen en kansrijke alternatieven onderzocht. In al deze stappen zijn gemeenteraad, inwoners en ondernemers in Veenendaal betrokken. Begin november van dit jaar is een vergelijking van de kansrijke alternatieven gepresenteerd. Deze varianten gaan uit van verbreding van de rondweg op verschillende manieren.

BIJDRAGE Daarnaast is de Nul-optie (geen aanpassing aan de rondweg) meegenomen. Wethouder Engbert Stroobosscher: ,,Niets doen, betekent dat het verkeersaanbod blijft toenemen, terwijl de leefbaarheid niet toeneemt. De klankbordgroep Bewoners heeft de Nul-plus-variant aangedragen. Daarbij stellen zij voor alleen de kruispunten van de Rondweg-oost aan te pakken in combinatie met stimulering van het fietsverkeer en het openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement bij bedrijven. Dit zijn goede punten, maar dit biedt helaas niet voldoende oplossing. De verkeersdrukte blijft dan toenemen en hierdoor worden geen maatregelen getroffen langs de weg zelf om de leefbaarheid te verbeteren. Dat vindt ons college onwenselijk, omdat wij zowel de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de bereikbaarheid belangrijk vinden. Daarom stelt het college ook voor om een bijdrage te doen van twee miljoen euro om de leefbaarheid verder te verbeteren bij verbreding. Voor ons zijn verbetering van leefbaarheid en bereikbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden".

PROVINCIE Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde voor onder andere mobiliteit voor de provincie Utrecht: „Ik ben blij dat de gemeente het belang ziet van een goede bereikbaarheid van hun gemeente, zeker met de nieuwe wijk aan de oostkant. We gaan hier samen mee aan de slag, waarbij oog voor de leefbaarheid van omwonenden een belangrijk uitgangspunt is. Goed dat de gemeente zich ook verantwoordelijk voelt en wil bijdragen. We zijn er echter nog niet. De variant die de gemeente voorstelt, kost 17 miljoen meer dan de maaiveldvariant. We moeten nog verder met elkaar om tafel over het ontwerp en de financiering. Het voorliggend raadsbesluit is hier een mooi uitgangspunt voor.''

Label:

Rondweg-Oost