• Lex van Lieshout

Gemeente actiever betrokken bij nieuwbouwplannen

VEENENDAAL ,,We gaan ons er actiever mee bemoeien”, zegt wethouder Marco Verloop. De gemeente wordt partner bij grootschalige nieuwbouwontwikkelingen, als het gaat om meer dan vijftig woningen. Bij de bouw van minder woningen faciliteert de gemeente. Dat wordt nodig gevonden om aan te sluiten bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van collectieve warmtevoorzieningen.

Gerard van Wijk

,,We zitten in een tussenperiode, een vacuüm tussen nu en een transitievisie warmte. De landelijke overheid vraagt de gemeente een dergelijke transitievisie uiterlijk 2021 gereed te hebben. We moeten op hoofdlijnen aangeven hoe de route naar een aardgasvrije bebouwde omgeving in 2050 zal worden bewandeld en welke wijken of buurten wanneer aan de beurt zijn”, aldus de wethouder. ,,Als gemeente willen we er goed bij betrokken blijven. Wat zijn de optimale mogelijkheden?”

TRANSITIEVISIE Het college vindt het niet wenselijk te wachten tot de transitievisie er is en wat de rol kan zijn van de gemeente bij collectieve warmte-infrastructuur. ,,Warmteleveranciers en ontwikkelaars komen bij nieuwbouwprojecten steeds vaker met concrete initiatieven en voorstellen voor collectieve warmtesystemen. Op dit moment heeft de gemeente geen uitspraak gedaan over de positie die ze inneemt bij dit soort vraagstukken. We sturen dus niet actief aan op de oplossingen die vanuit maatschappelijk oogpunt het meest wenselijk zijn. Daardoor blijven warmteleveranciers en ontwikkelaars nu in onzekerheid over de koers die ze moeten varen en de risico's van hun eventuele investeringen in warmtenetten in Veenendaal.”

WARMTENETTEN Het college wil de voorwaarde stellen dat alle initiatieven voor collectieve warmte die zich nu ontwikkelen, in de toekomst kunnen aansluiten bij een gestructureerde en planmatige ontwikkeling van warmtenetten. Ontwikkelaars dienen onder meer bij een vergunningsaanvraag aan te geven wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst aan te sluiten bij andere warmtenetten.

GROOTSCHALIG Ook wordt een toelichting gevraagd op de inzet van hogetemperatuurswarmte bij nieuwbouw, waar dit het geval is. Er dient een inventarisatie te komen welke grootschalige nieuwbouwprojecten in Veenendaal baat kunnen hebben bij een warmtenet.

De strategie bevat ook ,,het actief communiceren over initiatieven naar bewoners en omwonenden, alsmede het verbinden van vraag en aanbod om collectieve warmte-infrastructuur in de bestaande bouw en nieuwbouw mogelijk te maken". Mogelijk zou een warmtemakelaar moeten worden aangesteld.

Met de nieuwe rol van de gemeente voor ontwikkelingen in nieuwbouw en bestaande bebouwde omgeving hoopt het college te kunnen sturen op, maatschappelijk gezien, optimaal gebruik van collectieve warmtevoorzieningen.