• Informateur Wouter de Jong geeft toelichting op informatieproces

    Aart Aalbers

'Geen winst meer uit grond'

VEENENDAAL Er moet de komende jaren door de gemeente een groter beroep worden gedaan op de algemene middelen. In het verleden konden majeure, ofwel grotere voorzieningen, worden gefinancierd uit eenmalige winsten op grondexploitaties.

Gerard van Wijk

Dat houdt langzamerhand op. De eerste aanleg van voorzieningen in de openbare ruimte (riolering, wegen, groen) werden eveneens uit de grondexploitatie gefinancierd. Dat heeft volgens het college als financiële consequentie dat geen middelen uit de lopende programmabegroting vrij vallen en derhalve een beroep moet worden gedaan op de algemene middelen.

UITDAGINGEN Om de nieuwe raad en vervolgens het nieuw aan te treden college in staat te stellen de komende jaren ,,op een soepele en zorgvuldige wijze op te starten" is een overdrachtsdocument opgesteld. Er zijn nogal wat ,,gesignaleerde uitdagingen en vraagstukken". Het interbestuurlijk programma (kabinet en gemeenten) vermeldt onder meer de CO2-reductie, het opleveren van aardgasvrije woningen, toekomstbestendig wonen, extra inzet op eenzaamheid en kindermishandeling, flexibeler asielstelsel en goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving. De gemeente ontvangt meer geld van het Rijk, maar daar tegenover staan ook financiële verplichtingen van de gemeente.

De gemeente Veenendaal ontvangt dit jaar aan lokale heffingen bijna 27 miljoen euro. De onroerendzaakbelasting levert 11,5 miljoen op, de afvalstoffenheffing 5,6 miljoen en de rioolheffingen 3,1 miljoen. Verder zijn er inkomsten uit de hondenbelasting, bouwleges, precariobelasting, reclamebelasting en parkeerbelasting.

RISICO'S In de algemene reserve is 21 miljoen beschikbaar voor het afdekken van risico's. Eerder besloot de raad dat de algemene reserve minimaal 16,5 miljoen moet zijn. De zogeheten weerstandscapaciteit van de gemeente bedraagt bijna 31 miljoen euro. Behalve de algemene reserve gaat het onder meer om onbenutte belastingcapaciteit, bestemmingsreserve sociaal domein (3 miljoen) en stille reserves.

Er gebeurt de komende jaren het nodige in het publieke domein. Zo wordt in 2021 de Omgevingswet ingevoerd en dat leidt voor de gemeente tot een ,,rigoureuze verandering van (wettelijke) verantwoordelijkheden en taken in het fysieke domein." Het Franse Gat wordt aangepakt waarbij Patrimonium de woningen drastisch onder handen neemt en de openbare ruimte een opknapbeurt krijgt. Op het gebied van duurzaamheid moet veel gebeuren, de ambitieuze weg naar een energieneutraal Veenendaal in 2035 is ingezet.