• Marco Verloop.

    Jacques Jullens

Financieel perspectief 'redelijk positief'

VEENENDAAL Nadat de mei-circulaire van de rijksoverheid op het gemeentehuis van Veenendaal is bestudeerd ziet het financieel perspectief er volgens wethouder Marco Verloop ,,redelijk positief" uit. De begin volgende maand door de raad te bespreken kadernota wordt dan ook in positieve zin bijgesteld.

Maar ,,we moeten ons ook niet op dit beeld verkijken", zegt de wethouder. Er zitten een aantal onzekerheden in het financiële toekomstplaatje. ,,Op het gebied van het sociale domein blijft voorzichtigheid geboden." Dat betreft de Wmo, het jeugdbeleid en werk en inkomen. Bovendien komt er een nieuwe regering en nieuw beleid en de wethouder heeft de stellige indruk dat de partijen die zo goed als zeker deel gaan uitmaken van het nieuwe kabinet bezuinigingen gaan doorvoeren op de lagere overheden.

De gemeente ontvangt drie circulaires per jaar van de rijksoverheid waarin een beeld wordt geschetst van de uitkeringen uit het gemeentefonds. De meicirculaire omvat drie delen: algemeen, taakmutaties en mutaties in het sociaal domein. Het totaaloverzicht van de financiële mutaties laat voor het huidige jaar een plus zien van ruim vier ton, oplopend tot ruim 1,1 miljoen euro volgend jaar, ruim 1,6 miljoen euro in zowel 2019 als in 2020 en een plus van 1,8 miljoen euro in 2021. ,,Ondanks behoorlijke plussen blijft voorzichtigheid geboden", laat het college aan de raad weten.