• Gemeente Veenendaal

'Financiën Veenendaal komende jaren positief'

VEENENDAAL Het college van Veenendaal presenteert in de programmabegroting 2018 tot 2021 een sluitende begroting. De lasten voor inwoners blijven in 2018, op een trendmatige verhoging na, gelijk. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Qua economische profilering zet Veenendaal onverminderd in op Winkelstad Veenendaal en Veenendaal ICT-centrum. ,,De komende jaren wordt gewerkt aan een compacte gastvrije binnenstad, waar jonge gezinnen en toeristen graag verblijven, waar veel te beleven is en de bezoeker regelmatig wordt verrast'', schrijft de gemeente. ,,En er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van Veenendaal als ICT-centrum en de ontwikkeling van een ICT-campus. Voor de tweede fase van de ICT Campus staan drie hoofddoelstellingen centraal: Veenendaal is dé ICT-banenmotor, Veenendaal heeft een optimaal vestigingsklimaat en Veenendaal heeft top ICT-onderwijs.''

SOCIAAL DOMEIN Ook het sociaal domein blijft een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. ,,Wij zijn een overheid die ondersteuning en zorg biedt waar dat nodig is. Veenendaal doet dat door in sterkere mate dan voorheen aan te sluiten bij het zelfoplossende vermogen van de samenleving en de behoefte van mensen om zelf regie te voeren over hun leven. De inwoner, zijn behoeften, mogelijkheden en directe leefomgeving staan hierbij centraal.''

OMGEVINGSWET In 2017 en de jaren daarna wordt de uitvoering van de Omgevingswet steeds meer vormgegeven. Het doel van deze wet is te zorgen voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Daarvoor is het volgens de gemeente nodig dat thema's die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zoals lucht, bodem, water, natuur, in samenhang vorm worden gegeven.

ENERGIENEUTRAAL 2035 ,,In 2035 gebruiken we in Veenendaal net zoveel energie als we opwekken. Daarmee zijn we energieneutraal. Om in 2035 energieneutraal te zijn, moet nog veel gerealiseerd worden. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met inwoners, bedrijven en organisaties. En staan vier pijlers centraal: de gemeente als voorbeeld, wonen, werken en mobiliteit.''

AMBITIES In de programmabegroting beschrijft het college gezonde ambities voor de toekomst van Veenendaal. Wethouder Marco Verloop: ,,Het is gelukt om een toekomstbestendig en ambitieus beleid met een structureel sluitende begroting aan de gemeenteraad voor te leggen. Waarbij de lasten voor onze inwoners en bedrijven, op een trendmatige indexering na, niet verhoogd worden."

RISICO'S Voor 2018 wordt rekening gehouden met een aantal nieuwe risico's. Verloop: ,,In 2017 is een start gemaakt met de voorbereiding van de invoering van de nieuwe omgevingswet. Ook de verbreding van de Rondweg-oost, weliswaar een provinciaal risico, heeft de aandacht van de gemeente. In zijn algemeenheid is er een dalende lijn waar te nemen in de gemeentelijke risico's.''

,,Wij doen er alles aan om de risico's zoveel als mogelijk te beperken, door onder andere reserves aan te leggen en daarmee ons weerstandsvermogen te vergroten'', vervolgt Verloop. ,,Ook daarmee hebben we in deze programmabegroting rekening gehouden. We hebben de gemeentelijke financiën op orde voor nu en in de komende jaren."

Het politieke debat over de programmabegroting 2018-2021 vindt plaats in de raadsvergadering van 26 oktober 2017.