• Wethouder Dylan Lochtenberg: ,,Alleenstaanden en gezinnen vormen de grootste groep minimahuishoudens. -

    Ted Walker

'Erfelijke armoede doorbreken'

VEENENDAAL Wie arm wordt geboren, blijft arm. Een bekend gezegde. Armoede wordt in veel gevallen van generatie op generatie doorgegeven. Daar wil de overheid vanaf. Vanaf vorig jaar heeft elke gemeente extra gelden ontvangen voor de bestrijding van kinderarmoede. De raad stelde een plan van aanpak vast met maatregelen ter aanvulling op het minimabeleid. Dat is geëvalueerd.

Gerard van Wijk

,,Het huidige beleid loopt nog één jaar door. De evaluatie is ter advisering voorgelegd aan de cliëntenraad en de overlegtafel sociaal domein, daarna gaat het concept naar de raad. We willen het minimabeleid en kindpakket meer samen laten lopen met de rest van het sociaal domein. Het gaat erom erfelijke armoede te doorbreken. Dat is ingewikkeld en tegelijkertijd uitdagend”, zegt wethouder Dylan Lochtenberg.

EFFECTIEVE AANPAK In de afgelopen jaren is er veel kennis en ervaring opgedaan met het huidige minimabeleid. Dat moet leiden tot een nog meer effectieve aanpak van armoedebestrijding. In de afgelopen jaren hebben minder huishoudens een beroep hoeven te doen op minimaregelingen. ,,Alleenstaanden en gezinnen vormen de grootste groep minimahuishoudens. Opvallend is dat het aantal kinderen dat opgroeit in een huishouden dat moet rondkomen van een bepaald percentage van het wettelijk minimum in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk is gebleven.”

ACTIVEREND Het plan van aanpak bestrijding armoede onder kinderen en de daarmee samenhangende snel inzetbare maatregelen zijn volgens de evaluatie succesvol. Volgend jaar worden structurele maatregelen opgesteld. Regelingen en afspraken binnen participatie, Wmo, jeugd en het fysieke domein sluiten steeds beter op elkaar aan en versterken elkaar. Vastgesteld wordt dat het minimabeleid tot meer maatschappelijke betrokkenheid leidt, vooral bij kinderen. Minimabeleid moet, leert de evaluatie, activerend zijn ,,en zich richten op het doorbreken van de spiraal van armoede. Het nieuwe minimabeleid zal hier nog meer nadruk op leggen".

KOOPKRACHT ,,Voor de meeste doelgroepen is de koopkracht in de afgelopen jaren gestegen of gestabiliseerd met uitzondering van echtparen met een AOW en aanvullend pensioen. Het wettelijk sociaal minimum blijkt echter onvoldoende om, zonder risico op schulden, van te leven. De lokale regelingen hebben grote positieve invloed op de koopkracht, met name bij (eenouder) gezinnen.”

ISOLEMENT Het is bekend: huishoudens die leven in armoede lopen een groter risico op sociale uitsluiting. Met name in situaties waar nauwelijks uitzicht is op werk of verandering van leefsituatie. Om een sociaal isolement te voorkomen is er een brede set aan beleidsmaatregelen: educatie, werk, maatschappelijke participatie, zorg en schuldhulpverlening.

,,De effectieve aanpak is gericht op het doorbreken van erfelijke armoede, dat kinderen weer 'mee kunnen doen' en ter bevordering van de eigenwaarde.”