• Janus Visser/BDU

'Enorme opgave economie en bedrijvigheid'

VEENENDAAL In de aanloop naar de op woensdag 20 maart te houden verkiezingen voor Provinciale Staten heeft een aantal Utrechtse gemeenten, waaronder Veenendaal, een manifest opgesteld voor de fractievoorzitters en onderhandelaars voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Er is een zestal thema's benoemd.

Zo wordt gesteld dat ,,op het terrein van economie en bedrijvigheid provincie en gemeenten voor de enorme opgave staan om de verwachte groei te accommoderen. Het samenspel tussen beide partijen moet anders worden vormgegeven: minder directief, meer van onderaf, met oog voor zowel het regionaal en provinciaal belang als het lokale belang."

MOBILITEIT Mobiliteit stelt Utrecht volgens het manifest voor de nodige uitdagingen. Dat kan niet los worden gezien van woningbouw en werkgelegenheid. ,,Concentreer de woningbouw zoveel mogelijk op die locaties waarvan de bereikbaarheid optimaal is en de werkgelegenheid zich bevindt." Aanbevolen wordt een systeemvisie te ontwikkelen op het fietsnetwerk. ,,De vereiste kwaliteit voor snelfietsverbindingen vergt immers veel meer ruimte dan een traditioneel fietspad."

WONINGBOUW Wat de woningbouw betreft is concentratie noodzaak en onontkoombaar. ,,Er moet een breed gedragen, integrale visie op de woningbouwopgave komen, die recht doet aan de omvangrijke woningbehoefte in de regio." De provincie kan het voortouw nemen als het gaat om de energietransitie en klimaatadaptatie. ,,Iedere gemeente is met deze opgave aan de slag. Dan is het goed om van elkaar te weten wat men allemaal aan het doen is."