• Archief BDUmedia

Effectiviteit en doelmatigheid re-integratie kan beter

VEENENDAAL De Rekenkamer heeft onderzocht hoe het gesteld is met de effectiviteit en doelmatigheid van het re-integratiebeleid in Veenendaal. Dat kan beter, werd geoordeeld. Er zijn aanbevelingen gedaan en die heeft de gemeenteraad begin dit jaar overgenomen. Aan het college is opdracht gegeven deze uit te werken.

Gerard van Wijk

Volgens het college is het de bedoeling dat iedereen op eigen kracht kan meedoen in de samenleving. Re-integratieklanten krijgen ondersteuning van de gemeente, daar horen wetten en regels bij. Uitgangspunten zijn onder meer dat ,,we oog hebben voor de niet zelfredzame mens en begrip voor de mate van de niet zelfredzaamheid” en dat ,,we klanten met een vriendelijke en open houding benaderen en helder communiceren, begrijpelijk en op gepaste toon.” Het laatste betekent dat niet wordt gezegd ´u moet´ maar ´wij hebben dit van u nodig om te beoordelen…´

De Rekenkamer heeft geadviseerd zorg te dragen voor een juiste, volledige en systematische dossiervorming. Doelen duidelijk vastleggen met een duidelijke planning. ,,Geef zo specifiek mogelijk aan welk uitstroomdoel wordt nagestreefd. Leeg ook vast in hoeverre de ingezette instrumenten effectief zijn geweest.” De raad kan beter geïnformeerd worden en de gemeente ,,moet alert zijn op haar machtspositie en in het uitvoeringsproces zoeken naar de mogelijkheden om de kloof tussen leefwereld en systeemwereld te verkleinen.” Dat zijn filosofische begrippen, waarbij gezegd wordt dat er een kloof is tussen lokale beleidsplannen en de ervaring van mensen die daarmee te maken hebben. Ambtenaren en professionals zouden niet meer met inwoners kunnen praten doordat ze uit andere werelden komen.

De dossiervorming is inmiddels op orde, stelt het college. Sinds februari dit jaar werkt de gemeente met een nieuw registratiesysteem. ,,De duidelijke opbouw van de dossiers biedt de mogelijkheid om op een gestructureerde manier een compleet klantprofiel te registreren en de voortgang van trajecten te volgen.” In een motie heeft de raad het college ook opgedragen te komen met een totaaloverzicht van acties, met een tijdspad en de wijze van samenwerking met de cliëntenraad werk en inkomen. Het gaat om drie onderdelen: verbeteren van de communicatie, versterken van de onafhankelijke cliëntondersteuning en het investeren in vakmanschap en maatwerk.

Wat de communicatie betreft zijn er voorlichtingsfilmpjes over rechten en plichten op de website geplaatst, onder meer over inlichtingenplicht, financiële extraatjes, schulden, taaleis, kostendelersnorm, arbeidsverplichtingen en huisbezoek. In het derde kwartaal dit jaar moet een filmpje gereed zijn over onafhankelijke cliëntondersteuning. Verder begint de gemeente met een periodieke digitale nieuwsbrief voor klanten en intermediairs. Wanneer er brieven naar klanten worden geschreven wordt gestreefd naar eenvoudig taalgebruik en de beschikkingen zullen korter en minder juridisch zijn.