Effecten reïntegratie blijven duister

VEENENDAAL In een uiterst kritisch rapport heeft de Rekenkamercommissie min of meer de vloer aangeveegd met het reïntegratiebeleid in Veenendaal.

Gerard van Wijk

Doelmatigheid en effectiviteit van het beleid zijn niet vast te stellen. De informatie over de resultaten zijn veelal algemeen en onoverzichtelijk. Daardoor is het voor de gemeenteraad niet altijd mogelijk te controleren of doelen op het gebied van reïntegratie al of niet behaald worden. De raad wordt aanbevolen om het college opdracht te geven tot het formuleren van heldere en concrete doelstellingen. De informatieuitwisseling tussen klantmanager en accountmanager moet feitelijker worden en meer gebaseerd zijn op beschikbare data over arbeidsmarkt en klanten.

Hoe doelmatig is het reïntegratiebeleid en in welke mate staat de inzet van instrumenten in verhouding tot de resultaten? Deze vragen heeft de Rekenkamer proberen te beantwoorden, maar het is duister gebleven. De effectiviteit van het beleid is niet vast te stellen op basis van gemeentelijke informatie . ,,Het college wilde geen medewerking verlenen aan een kwantitatieve analyse: dertig klanten en hun klantmanagers interviewen, voor een verdiepend kwalitatief onderzoek." Het college vindt het bezwaarlijk om klanten te vragen of zij de onderzoekers toestemming willen verlenen voor het inzien van het deel van hun klantdossier, waarin de afspraken over hun reïntegratietraject zijn vastgelegd. De bezwaren van het college hebben vooral betrekking op privacy en houden onder andere verband met privacygevoelige informatie van derden, bijvoorbeeld de partner, kinderen, bedrijven en anderen. ,,De Rekenkamer betreurt het zeer dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over de effectiviteit van het reïntegratieproces in Veenendaal."

Drie jaar geleden vond een herijking van het reïntegratiebeleid plaats, ingegeven door tekorten op het beschikbare budget, een toename van het aantal bijstandsgerechtigden en de aangekondigde Participatiewet, die begin vorig jaar in werking trad. Er werd begonnen met een digitale werkplaats, waarmee de gemeente haar eigen reïntegratietrajecten beheert. De nadruk werd gelegd op activiteiten die zich expliciet richten op de uitstroom naar werk en het verminderen van het gemeentelijk budget voor reïntegratie. ,,In 2014 en 2015 worden de doelstellingen algemener, waar men zou verwachten dat ze meer specifieker zouden worden. Daardoor kan een aanzienlijk deel van de doelstellingen niet worden getoetst", aldus de Rekenkamer.

De raad is ook steeds kritischer geworden over het ontbreken van duidelijke doelstellingen. Het projectenboek sociaal domein is daar een antwoord op. De inschatting van de klantmanager is volgens de Rekenkamer leidend en dat maakt het selectieproces niet systematisch, met kans op willekeur. Er worden wel gegevens door de klantmanager bijgehouden, maar onduidelijk is of deze compleet en betrouwbaar zijn. Er is ook geen vraag van de afdeling economie en werk om in een vaste frequentie informatie aan te leveren en daarom is de informatie over de doelmatigheid voor de Rekenkamer ook niet beschikbaar.