• Wethouder Engbert Stroobosscher: ,,Voor volgend jaar is een extra budget van één ton uitgetrokken."

    Ted Walker

Effect van schuldenacties onduidelijk

VEENENDAAL De gemeenteraad heeft oktober vorig jaar het beleidsplan schulddienstverlening en preventie vastgesteld. Voor juli dit jaar zou er een verdere uitwerking worden gemaakt voor preventie, vroeg signalering, nazorg en recidive. In het nu verschenen uitvoeringsplan wordt vastgesteld dat ,,het merendeel van de actiepunten is gerealiseerd". Maar de effectmeting is onvoldoende ,,waardoor we onvoldoende kunnen vaststellen in hoeverre dit heeft bijgedragen aan het realiseren van de hoofddoelstelling, namelijk het voorkomen van schulden en zorgen dat inwoners weer 'grip'krijgen op hun inkomsten en uitgaven".

Gerard van Wijk

,,We zijn er actief mee bezig”, zegt wethouder Engbert Stroobosscher. ,,Het gaat om goede communicatie, er worden cursussen aangeboden, we gaan mensen meer aan de voorkant informeren en er is een online platform. We willen inwoners eerder bereiken voordat schulden problematisch worden.” Voor volgend jaar is een extra budget van één ton uitgetrokken.

SIGNALEN Februari dit jaar organiseerde de gemeente een schuldenconferentie, waarbij 42 organisaties aanwezig waren. Uit een workshop kwam naar voren dat er verschillende manieren zijn om signalen van financiële problemen te herkennen. ,,Deze hangen samen met de manier waarop mensen op extreme stress reageren, gaan ze vluchten, vechten of bevriezen?” Er dient te worden geïnvesteerd in het contact. ,,Niet te snel willen gaan en aanbieden om bijvoorbeeld post op te ruimen of contact te leggen met Veens of het BAC (Budget Advies Centrum). Met vroegsignalering het taboe doorbreken door vermoedens en signalen te bespreken.”

ÉÉN OP DE VIJF Vroeger werd gesproken van schuldhulpverlening, dat is schulddienstverlening geworden. Daarbij gaat het er om dat publieke en private organisaties zich samen richten ,,op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van inwoners van Veenendaal." Bijna één op de vijf huishoudens in Nederland heeft te maken met risicovolle schulden. Er zijn geen exacte cijfers van Veenendaal, maar het vermoeden is dat de landelijke gegevens kunnen worden doorgerekend naar Veenendaal. Overigens heeft ruim 82 procent (in Veenendaal 22.400 huishoudens) geen risicovolle schulden. Acht procent (2100 huishoudens) heeft onzichtbare risicovolle schulden, bijna vijf procent (1200 huishoudens) heeft onzichtbare problematische schulden en 2,5 procent (bijna 400 huishoudens) heeft zichtbare problematische schulden.

,,Een belangrijke factor in het voorkomen van financiële problemen is goede financiële educatie, zowel aan kinderen als aan volwassenen.” Er gebeurt al veel, maar er moet nog meer gebeuren. ,,Aansluitend bij het wijkgerichte werken kunnen budgetcursussen in de wijk leiden tot grotere betrokkenheid in de wijk. Buurtgenoten kunnen elkaar gaan helpen.”