• Koen Suyk

Eerste integrale kindcentrum moet eind 2018 gereed zijn

VEENENDAAL De conceptie heeft plaatsgevonden. De raad stelt drie ton beschikbaar voor de totstandkoming van het eerste integrale kindcentrum in Veenendaal. Eind 2018 moet het gebouw gereed zijn, aan de Stormzwaluw/Boerenzwaluw in West.

Gerard van Wijk

Het is het begin van een lokale ontwikkeling, die ook elders in het land plaatsvindt. Kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs integreren in integrale kindcentra (IKC). Daar is veel maatschappelijk draagvlak voor, de roep om een eigentijdse voorziening voor kinderen is groot. Het leidt tot minder versnippering in het stelsel van voorzieningen voor de jeugd en tot de gewenste ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen.

GEZAMENLIJKE VISIE Alle schoolbesturen zijn akkoord met het IHP en dat staat voor integraal huisvestingsplan onderwijs. Het nu voor te bereiden IKC West is tot stand gekomen in overleg met de schoolbesturen van de Achtbaan (Wereldkidz) en de Vuurvlinder (SKOVV). Het IKC wordt gerealiseerd op de huidige locatie van de Vuurvlinder, de locatie van de Achtbaan aan de Appelvink komt vrij. Adviesbureaus wijzen erop dat één gezamenlijke visie van essentieel belang is, te vertalen in concrete doelen. Het gaat daarbij om ouderpartnerschap, goede afstemming tussen personeel en planmatige communicatie. ,,Traditionele schooltijden kunnen als belemmerend worden ervaren. Met andere schooltijden kunnen IKC's zorgen voor minder versnippering, een samenhangend aanbod van onderwijs en rust voor kinderen."