• Aart Aalbers

'Echt Veenendaalse wijk' op schop

VEENENDAAL  ,,De overweging om nu door te zetten is dat Patrimonium de zaken op stapel heeft staan en we het graag samen doen", zegt wethouder Engbert Stroobosscher. Het Franse Gat, een van de meest authentieke wijken van Veenendaal, gaat de komende jaren geheel op de schop.

Gerard van Wijk

,,We gaan enige tientallen miljoenen euro's investeren in deze wijk, zegt directeur Trees van Haarst van Patrimonium woonservice. ,,We gaan kijken wat er nodig is om de woningen weer over een periode van een halve eeuw duurzaam en bewoonbaar te houden." Het gaat om het evenwicht van betaalbaarheid en duurzaamheid.

INTERESSANTE UITGAGING Van Haarst spreekt van een ,,interessante uitdaging waarbij over meerdere jaren per straat en complex wordt bepaald wat er dient te gebeuren." Naar de huidige begrippen zijn de woningen aan de kleine kant. ,,We zijn er tot 2026 mee bezig." De gemeente heeft een plan van aanpak gebiedsvisie Franse Gat. Al in 1923 werd een eerste planmatige opzet voor het Franse Gat getekend. De wijk in het zuidwesten van Veenendaal werd in de wederopbouwperiode tussen 1952 en 1962 gebouwd volgens het principe van de 'tuinstad'. Het gaat om langgerekte straten met stroken eengezinswoningen, twee lagen met kap en langgerekte tuinen, tot wel dertig meter diep, ook bedoeld als moestuin. Er wonen 5900 mensen ofwel bijna een tiende van het totaal aantal inwoners., in ruim 2500 woningen. ,,Een volkse en echt Veenendaalse buurt", met grotendeels sociale huurwoningen.

FRAAI OMSCHREVEN Patrimonium pleitte voor de ontwikkeling van een gezamenlijke visie voor de ontwikkeling van het Franse Gat. De aanpak is fraai omschreven. ,,Het overgrote deel van de woningvoorraad vereist aanpak, waarbij grootschalige ruimtelijke ingrepen als vervanging van een deel van de bestaande voorraad met bijkomende kansen voor herinrichting van de ruimtelijke structuur bij voorbaat niet uitgesloten worden." De huizen zijn dan ook gemiddeld vijftig tot zestig jaar oud. Niet zo oud als het Franse Gat zelf overigens. Op een kadastrale atlas uit 1832 komt een viertal percelen voor met de naam Het Fransche Gat. De oorsprong van de naam zou herinneren aan een Franse legerafdeling die hier in de 18e eeuw gelegerd zou zijn. Maar er is ook een andere oorsprong mogelijk en die zou te maken hebben met de vroegere vervening van het gebied.

GEBIEDSVISIE Herhuisvesting en vervangende nieuwbouw voor de J. van Stolbergschool en Patrimoniumschool staat op de agenda. Een integraal kind centrum hoort erbij ofwel bij de basisschool een voorziening voor kinderen van nul tot vier jaar. In de buurt is ook behoefte aan een voorziening voor sport en ruimte voor een welzijnsorganisatie. In totaal ruim vierduizend vierkante meter onderwijs, integraal kindcentrum, sport en welzijn. Er komt ook aandacht voor (fysiek) wateroverlast, rioleringsproblematiek, bodemverontreiniging, verbetering sociale veiligheid en leefbaarheid en een voorzieningenniveau waardoor langer zelfstandig wonen in de wijk mogelijk wordt. De bewoners worden nadrukkelijk betrokken bij de opstelling van de gebiedsvisie. Kortom,. werk aan de winkel. 

Het college heeft vorige week ingestemd met het plan van aanpak, gericht op een samen met de woningcorporaties op te stellen brede integrale gebiedsvisie voor het Franse Gat. Een integraal kindcentrum inbegrepen. De op te stellen visie kost 30.000 euro, waarvan de helft door de gemeente wordt betaald en de andere helft door Patrimonium.