• Aart Aalbers

Dertien koninklijke lintjes in Veenendaal

VEENENDAAL Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Lampegiet hebben donderdag dertien Veenendalers een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Piet Zoon. Dertien van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, een kreeg de titel Ridder toebedeeld.

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Henk Hoitink (79) is sinds midden jaren '60 betrokken bij diverse landelijke ontwikkelingen in het onderwijs. Zo heeft hij onder meer bijgedragen aan de ontwikkeling van de MAVO, landelijk en regionaal. Naast zijn werk voor het onderwijs zette hij zich als vrijwilliger in voor betere voorzieningen voor gehandicapten in Veenendaal. Als voorzitter van De Schelp heeft hij onder meer gezorgd voor een nieuw dagcentrum: 'De Ontmoeting'. Ook was hij betrokken bij maatschappelijk werk in Veenendaal en vervulde hij functies in zijn kerkelijke gemeente als ouderling en voorzitter van de kerkenraad. Na zijn pensionering in 2003 werd hij voorzitter van het vrijwilligersbestuur van de stichting voor christelijk basisonderwijs in de regio Veenendaal (CPOV). Daarnaast was de heer Hoitink jarenlang politiek actief. Via het CDA droeg hij onder meer bij aan de totstandkoming van de stedenband tussen Veenendaal en de Tsjechische stad Olomouc, die recent haar 25-jarig bestaan vierde.

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

John Bakker (72) heeft sinds 1980 de vaardigheid van het reanimeren in acute situaties overgebracht aan vele cursisten in Veenendaal. Hij startte met deze reanimatielessen in het toenmalig Juliana Ziekenhuis Veenendaal en later verzorgde hij de lessen bij zorgcentrum De Engelenburg. Zowel de basale reanimatietechnieken als later het gebruik van een AED-apparaat kwamen aan bod. In 2005 was hij een van de oprichters van de stichting Reanimatie Onderwijs Veenendaal-Wageningen en sinds 2011 is hij voorzitter van deze stichting, die reanimatiepartner is van de Nederlandse Hartstichting.

Jacob Budding (76) heeft zich sinds de jaren '70 op verschillende manieren ingezet voor de Hervormde Gemeente van Veenendaal. Onder meer in het jeugdwerk, bezoekwerk en als pastoraal ouderling. Daarnaast is hij vrijwilliger voor Kruispunt Omroep, een omroep die programma's verzorgt voor honderden zieken en ouderen. Sinds 1995 is de heer Budding als vrijwilliger actief in het tuincomplex van de Stichting Buitenzorg, een stichting die activiteiten ontplooit voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast vervult hij de vrijwillige functie van medewerker natuurbeheer bij de Vereniging voor Dorp en Natuur.

René Gadellaa (67) is al jarenlang betrokken bij voetbalvereniging SVMM uit Maarn. Hij heeft zich daar onder meer ingezet als trainer/coach, toernooicoördinator, bestuurslid en hij is nog altijd materiaalbeheerder van de vereniging. Samen met zijn vrouw Ina zamelt hij al jarenlang goederen en kleding in voor mensen in Gambia. Alle goederen worden gesorteerd, op bruikbaarheid gecontroleerd en tijdelijk bij de familie Gadellaa opgeslagen. Zo'n vier keer per jaar verschepen ze de spullen in een container naar Gambia om het daar uit te delen aan de lokale bevolking. Daarnaast onderhoudt de heer Gadellaa in Gambia een kleine kliniek, door hen te voorzien van basisvoorzieningen zoals verband, paracetamol en babyvoeding.

Ronald Israël (83) is al zo'n zestig jaar vrijwilliger in diverse maatschappelijke en kerkelijke functies. Hij was onder meer zondagsschoolleider, jeugdouderling, voorzitter van de commissie van beheer, wijkouderling en voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. Daarnaast was hij 10 jaar lang redactielid voor het kerkblad Samen Eén en redactielid/columnist voor het blad NIVO, een publicatie van de Stichting Welzijn Ouderen Veenendaal. Naast de kerkelijke functies vervulde de heer Israël vele bestuursfuncties. Hij was onder meer voorzitter van de ouderraad van het Christelijk Lyceum Veenendaal, voorzitter van de cliëntenraad van woonzorgcentrum De Engelenburgh en van woonzorgcentrum 't Boveneind en voorzitter van de huurdersvereniging van Patrimonium Woonservice. Daarnaast was hij 11 jaar voorzitter van de tafeltennisvereniging SKF en drie jaar voorzitter van het stichtingsbestuur van Muziekschool de Muzen. Nog altijd is hij voorzitter van de bewonersvereniging Freule Lauta van Aysmaflat.

Folkert Fennema (86) is ruim 15 jaar actief betrokken geweest bij de Oude Kassa, een goede doelen winkel. Wekelijks zocht hij de boeken die daar binnenkomen uit op verkoopbaarheid en voorzag deze van een prijs. Voor en na de kerkdienst worden deze boeken verkocht en de opbrengst wordt geschonken aan goede doelen. Binnen de kerkelijke gemeente De Goede Reede in Veenendaal West is hij ouderling geweest en na zijn pensionering ook scriba van de kerkenraad. Naast zijn bestuurlijke werk stak hij ook regelmatig de handen uit de mouwen en zorgde onder meer voor het vervoer van gemeenteleden die dat zelf niet konden. Als bestuurder van de Vereniging voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Veenendaal, beter bekend als de CPOV, is hij belangrijk geweest in het proces om meerdere scholen te fuseren.

Guus Fennema (52) is al bijna 20 jaar organist van Kerk De Goede Reede in Veenendaal West. Hij fungeert ook als dirigent van de cantorij, die wekelijks onder zijn leiding repeteert en ongeveer 10 keer per jaar medewerking verleent aan de erediensten. Ook heeft hij een jongerenband samengesteld die maandelijks optreedt in de diensten. De heer Fennema was daarnaast lid van een aantal commissies van deze gemeente. Verder maakt hij in het verleden lange tijd deel uit van het bestuur van het Veenendaalse Kamerkoor. Naast het kerkwerk en de muziek is de heer Fennema al jaren vrijwilliger bij voetbalvereniging GVVV. Hij is daar onder meer trainer, leider, verzorger en grensrechter bij de jeugd.

Frans Leppers (74) is al jarenlang vrijwilliger bij Zideris. Met veel enthousiasme en plezier begeleidt hij de mensen met een verstandelijke beperking bij het sporten en bewegen. Al een flink aantal jaren traint hij met een groep mensen voor de jaarlijkse avondvierdaagse. Naast het sporten denkt hij in projectverband mee over de vitaliteit van de cliënten van Zideris en is hij altijd aanwezig als er activiteiten ondernomen worden met de cliënten. Hij heeft daarnaast een speciaal fitnessprogramma voor senioren opgezet waar al jarenlang een vaste groep mensen aan deelneemt. Hij geeft deze groep onder meer voorlichting over gezonde voeding, het belang van bewegen en gaf massages aan senioren met klachten.

Maria Meijer - Rondeel (68) was van 1998 tot en met 2002 bestuurslid bij de provinciale NVVH en is vanaf 2002, met een onderbreking van 2 jaar, voorzitter van de lokale afdeling in Veenendaal. Daarnaast is ze al jarenlang actief binnen de Rooms Katholieke kerk, onder meer als voorgangster en lector binnen de Salvator Kerk. In 2007 heeft ze een opleiding gevolgd om ook voor te kunnen gaan tijdens uitvaarten. In de afgelopen 10 jaar heeft zij meer dan 70 uitvaarten geleid voor de Rooms Katholieke Kerk. Verder is ze bestuurslid van de VVE van het appartementencomplex waar ze woont.

Nellie Overeem - Versteeg (64) is al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger van Zorggroep Charim. Zij ondersteunt bewoners van de psychogeriatrische afdeling en begeleidt hen bij de activiteiten. Onder meer bij de vrijdagmiddagactiviteiten en bij de avondsoos is zij altijd aanwezig en zorgt voor een goed verloop van de activiteiten. Verder is mevrouw Overeem gastvrouw voor het Alzheimer Café bij Ontmoetingscentrum De Koekoek. Het Alzheimer Café is er voor iedereen met dementie, partners, familie, hulpverleners en belangstellenden. Naast vrijwilliger is mevrouw Overeem ook al jaren mantelzorger.

Hans Praag (70) is wekelijks te vinden bij Boogh Veenendaal. Bij dit centrum voor dagbesteding, behandeling en training voor mensen met niet aangeboren hersenletsel is hij een belangrijke vrijwilliger. Daarnaast verricht hij vrijwilligerswerk voor Opella, een woon- en thuiszorgorganisatie in de regio. Ook Sportvereniging Panter kan altijd op hem bouwen, hij is al meer dan 40 jaar lid en heeft in die tijd diverse functies bekleed. Zo was hij onder meer bestuurslid, wedstrijdsecretaris en scheidsrechter.

Marja Scholts – van Leeuwen (71) is al jaren vrijwilliger bij Zorggroep Charim, locatie de Engelenburgh. Tweewekelijks verzorgt zij daar de organisatie van de bingoavond en praat deze aan elkaar. Daarnaast helpt zij cliënten bij de wekelijkse spelletjesmiddag en heeft ze altijd een actieve rol bij de activiteiten voor bewoners. Met één cliënt onderhoudt mevrouw Scholts een bijzondere band. Zij begeleidt haar bij ziekenhuisbezoeken, doet de boodschappen voor deze mevrouw en bezoekt haar meerdere keren per week.

Martin Schuitemaker (57) is al meer dan 30 jaar actief in meerdere functies en taken binnen de Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal. Iedere zaterdagmorgen daagt hij mensen met een beperking uit op het gebied van bewegen, waardoor het vaardigheidsniveau, de eigenwaarde en de zelfredzaamheid worden verhoogd. Verder is hij actief bij het Venster, een kleine gemeenschap voor bezinning en bezieling. Hij is daar onder meer lid van het Algemeen Bestuur en vervult een coördinerende rol bij de zondagse ontmoetingen. De heer Schuitemaker is sinds de start van de 'Samenloop voor Hoop' in 2015 betrokken bij dit evenement. In 2017 was hij medevoorzitter van dit initiatief waarbij via sponsoring geld wordt opgehaald voor onderzoek naar en bestrijding van kanker.