• Aart Aalbers

De makke van een rondweg

VEENENDAAL 'Met de aanleg van de Rondweg-Oost krijgt de leefbaarheid en de verkeersveiligheid binnen heel Veenendaal een belangrijke impuls', heette het bij de ingebruikneming van de tweebaansweg. Daar wordt nu genuanceerd over gedacht. 

Gerard van Wijk

Er is een tijd geweest dat het doorgaande verkeer, van de Rijksstraatweg Ingensche Veer naar De Klomp, dwars door Veenendaal liep, via de Kerkewijk, Hoofdstraat en Nieuweweg. Aanvankelijk met paard en wagen, vanaf het eerste kwart van de vorige eeuw steeds meer met gemotoriseerd verkeer. In Veenendaal werden watergangen gedempt, zoals die in de Hoogstraat, Zandstraat, Panhuis, Valleistraat, Prins Bernhardlaan en Stationsstraat. 

Tevens werden in deze periode fabriekscomplexen uit de grond gestampt voor textiel en sigaren. Die ontwikkeling zette zich na 1850 in versnelde mate door. Historici waren er verbaasd over, omdat er nauwelijks goede rechtstreekse verbindingen waren over land en water met de buitenwereld. Veenendaal groeide, er ontstond behoefte voor het steeds drukker wordende verkeer een verbinding 'buitenom' te maken, de Rondweg-West. Later kwamen er complete woonwijken in West en kroop de rondweg zich als een slang door de bewoonde wereld.

TOENAME VERKEERSDRUK De verkeersdruk bleef toenemen en zo werd begin deze eeuw in etappes de provinciale Rondweg-Oost aangelegd. Vijf kilometer asfalt, inclusief de aanleg van zes fietstunnels, een spoortunnel, enkele viaducten en een aansluiting op de A12. Kosten 40 miljoen euro. Een verkeersader met de aanduiding N233 tussen de regio Kesteren, Rhenen en Veenendaal. Van belang voor de economische ontwikkeling van de regio en tevens een ontsluiting van nieuwe woongebieden als Dragonder-Oost en Veenendaal-Oost.

Op 1 maart 1999 werd door provincie en gemeente begonnen met de aanleg van de rondweg. In die tijd werden al de eerste geluiden vernomen, waarbij belanghebbenden en anderen zich afvroegen waarom de weg niet meteen vierbaans werd ingericht. Het aantal auto's nam immers toe, in de nieuwe woonwijken zouden duizenden inwoners worden gehuisvest en ook het vrachtverkeer nam steeds meer plaats in op de weg.

Het bleef jaren rustig, maar het begint nu te knellen. Er is een provinciale verkenning om de weg van twee naar vier banen te verbreden. Dat levert voor- en tegenstanders op. De voorstanders zijn voornamelijk te vinden bij het bedrijfsleven en de tegenstanders met name bij omwonenden. Al moet dat weer genuanceerd worden, er zouden omwonenden voor zijn en er zijn er in ieder geval die pertinent tegen zijn.

MEER TEGENSLAG DAN VOORSPOED De makke van een rondweg. Waar de ontstaansgeschiedenis ontstond vanwege leefbaarheid en verkeersveiligheid, ondervinden zowel plannenmakers als omwonenden van de weg voor hun gevoel nu meer tegenslag dan voorspoed. ,,Mooi voor het bedrijfsleven dat de goederen onbelemmerd en snel kunnen worden afgeleverd, maar wij zitten straks met geluidsoverlast, onze gezondheid wordt erdoor geschaad en de metershoge geluidschermen in onze tuinen brengen mee dat onze woningen onverkoopbaar worden", zo redeneren de dichtst bij de weg wonenden.

Er zijn twee klankbordgroepen: in de ene hebben de ondernemers zich verenigd, in de andere de omwonenden. De belangen liepen kennelijk te ver uiteen. Deze maand nog zal de provincie volgens aankondiging met iedereen delen wat verkeerstellingen en een kentekenonderzoek hebben opgeleverd.

Cees van Dodeweerd zit in de klankbordgroep van omwonenden en is inmiddels een digitale petitie gestart tegen uitbreiding van de weg. In de groep zitten voornamelijk bewoners pal langs de rondweg: Dragonder-Oost, woontorens Entrada en Solido, Petenbos en bewoners van de walwoningen. ,,Wij zijn degenen die nu al en straks nog veel meer overlast hebben van de rondweg. We kunnen zomers niet eens een raam openzetten vanwege de geluidsoverlast. Dan krijgen we milieu- en gezondheidsproblemen en misschien komen er boven op de bestaande geluidswallen nog eens schermen van negen meter hoog, totaal dus vijftien meter hoog, in de achtertuinen en voor de ramen van de bewoners."

Het plan om rotondes om te bouwen naar kruisingen met verkeerslichten kan ook niet op instemming van Van Dodeweerd rekenen. ,,Het zal meer (geluids)overlast betekenen. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de doorstroming minder is."

TOENAME VRACHTVERKEER Met de verbreding van de rondweg komt er naar zijn oordeel nog meer Noord-Zuid verkeer en een grote toename van vrachtverkeer. Sebastiaan Blom zegt namens het stichtingsbestuur van Buren van Oost (Veenendaal-Oost) dat de achterban verbreding van de weg wel ziet zitten. De bewonerspagina van de nieuwsbrief bevat uitsluitend positieve geluiden. Met de bouw van nog eens 2200 woningen komen er zesduizend verkeersbewegingen bij en zou een tweede ontsluiting bij het noordelijk gelegen deel Groenpoort wenselijk zijn.

Maar volgens Van Dodeweerd ,,doet Blom alsof hij voor heel Veenendaal-Oost spreekt en dat is twijfelachtig." Hij heeft gesproken met mensen in het Kloppend Harthuis die ,,absoluut niet willen dat de aanpassingen aan de rondweg doorgaan, zij vrezen aantasting van de leefbaarheid." Iedereen zijn eigen belangen en recht op een eigen mening.

Label:

Rondweg-Oost