• 112Heuvelrug.nl

College wil aanpak lokale criminaliteit

VEENENDAAL Het college heeft de gemeenteraad een nota gestuurd over de aanpak van ondermijning. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het bij ondermijning om netwerken die achter de georganiseerde criminaliteit liggen, de antidemocratische sentimenten in de samenleving, de vermenging van de boven- en onderwereld en de weerbaarheid van de overheid.

Gerard van Wijk

Dat speelt met name op lokaal niveau en ook in Veenendaal. Vandaar een voorstel over de aanpak ervan in de komende jaren. In Veenendaal gaat het onder meer om drugs, mensenhandel en witwassen, (vastgoed)fraude en vormen van milieucriminaliteit, waaronder het dumpen van afval.

Ondermijning wordt door vrijwel alle partners erkend als een voornamelijk lokaal fenomeen, dat vraagt om een lokale aanpak. ,,De gemeente weet zelf het beste waar mogelijk sprake is van ondermijning op hun eigen grondgebied. Deze informatie krijgt zij van bewoners, maar veelal ook van wijkagenten, wijkteams, gemeentelijke toezichthouders, Boa's en bezorgde ondernemers."

Er zijn drie deelaspecten, die met elkaar in verbinding staan: georganiseerde criminaliteit, maatschappelijke weerbaarheid en weerbaarheid/integriteit lokaal bestuur en ambtenarenapparaat. 

BLINDE VLEKKEN Voor wat betreft het benoemen van de lokale criminele activiteiten merkt de gemeente op dat Veenendaal hierin niet opvalt ten opzichte van andere gemeenten. Als grootste risico's worden genoemd de productie en handel in drugs, multi problematiek bij criminele families en criminele samenwerkingsverbanden alsmede specifieke locaties en branches waar ondermijnende activiteiten plaatsvinden. Er zijn ook een aantal 'blinke vlekken' geconstateerd. ,,Locaties waar we nu nog weinig van afweten, maar waar georganiseerde criminaliteit wel kan zijn. Een voorbeeld hiervan zijn locaties waar illegale bewoning plaatsvindt."

EFFECTIEVE KEUZES De komende jaren wil de gemeente de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit gaan versterken, de bestuurlijke en ambtelijke integriteit gaan bevorderen en de maatschappelijke weerbaarheid gaan versterken. Door de intensivering van de aanpak ontstaat een veel omvattender beeld van illegale activiteiten binnen Veenendaal. Daar zal niet in alle gevallen direct actie op kunnen worden ondernomen, maar het ,,stelt ons echter wel beter in staat om gefundeerde en effectieve keuzes te maken in de zaken die we met prioriteit oppakken en aanpakken". Daarvoor is uitbreiding van de formatie nodig.