• Archief BDU Media

College voorspelt harde maatregelen in sociaal domein

VEENENDAAL Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Veenendaal voor stevige maatregelen te nemen binnen het sociaal domein om Veenendaal financieel gezond te houden. Het college volgt hiermee de eerdere afspraak, zoals opgenomen in het op 31 mei vastgestelde raadsprogramma.

De voorgestelde maatregelen zijn voor 2019. Daarnaast wil het college met raad en samenleving de tijd nemen om in gesprek te gaan over de begroting voor de jaren 2020-2022. Het college heeft hiervoor een aantal zoekrichtingen en alternatieven genoemd om het tekort te dichten.

STRUCTUREEL TEKORT De financiële prognose laat voor de komende jaren een structureel tekort van 5 miljoen euro zien voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. Veenendaal wordt, net als veel gemeenten in Nederland, geconfronteerd met een overschrijding van het budget sociaal domein. Na de nu al door het college voorgestelde maatregelen, blijft er een begrotingstekort van 3 miljoen euro in 2019 aflopend tot 110.000 euro in 2021.

In 2022 is de begroting in evenwicht. Het college heeft de afgelopen weken de schouders onder deze enorme opgave gezet en gezocht naar oplossingen om Veenendaal in 2019 en de jaren erna financieel gezond te houden.

UITGANGSPUNT Op 31 mei van dit jaar heeft de gemeenteraad het raadsprogramma voor de komende 4 jaar vastgesteld. In dit raadsprogramma is opgenomen dat de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten voor het sociaal domein leidend zijn bij het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein. En als deze budgetten niet toereikend zijn, eerst gezocht wordt naar verhoging van de inkomsten of het verlagen van de uitgaven door het werk nog efficiënter te organiseren. Om pas daarna keuzes te maken in het voorzieningenniveau van het sociaal domein, waarbij het wettelijke niveau leidend is.

KOERS Het college is van mening dat de door de gemeenteraad vastgestelde koers het uitgangspunt is bij het opstellen van de gemeentebegroting. Omdat hogere inkomsten en kostenefficiëntie geen oplossing bieden voor het tekort, zijn in de programmabegroting maatregelen en zoekrichtingen opgenomen om de kosten in het sociaal domein aanzienlijk terug te dringen.

EVENWICHT De voorgestelde verlaging van de kosten in het sociaal domein heeft gevolgen voor de voorzieningen in de jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de uitvoering van de participatiewetgeving. Veenendaal heeft de afgelopen jaren een bovenwettelijk voorzieningenniveau binnen het sociaal domein gerealiseerd. Het college heeft daarbij herhaaldelijk gesignaleerd dat het evenwicht van de inkomsten (vanuit het Rijk) en de uitgaven (voor de voorzieningen) op lange termijn onder druk komen te staan.

Deze verwachting is nu werkelijkheid geworden. Het college wil duidelijke keuzes maken in overleg met gemeenteraad en samenleving, zoals het verhogen van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo, het verhogen van het klanttarief voor schoonmaakondersteuning en het beëindigen dan wel aanpassen van de compensatieregeling lagere inkomens. Het invoeren van maatregelen zal gefaseerd plaatsvinden.

MOEILIJKE KEUZES Om de gemeentebegroting sluitend te krijgen zijn maatregelen noodzakelijk. Wethouder Marco Verloop: ,,Deze ingrijpende maatregelen schuren met het sociale karakter van ons college. Maar zijn wel onvermijdelijk om Veenendaal een gezonde en toekomstbestendige gemeente te laten blijven. In het raadsprogramma hebben we met de toekomstige financiële prognoses in ogenschouw al minimale ambities geformuleerd voor de komende vier jaar. Het verder inkrimpen van die ambities stagneert de groei en bloei van onze gemeente."

KWETSBARE GROEP Het college kiest ervoor om keuzes te maken in het bovenwettelijke voorzieningenniveau. Marco Verloop: ,,We realiseren ons dat deze keuzes leiden tot ingrijpende financiële effecten voor een kwetsbare groep in de samenleving. Uitgangspunt is en blijft dat we de noodzakelijke zorg en ondersteuning leveren. En dat wat wij in Veenendaal beter geregeld hebben dan wettelijk bepaald, heroverwogen wordt.''

OZB VERHOGING ,,Tegelijkertijd willen wij de gemeenteraad ook een alternatief in overweging geven met als doel met ingang van 2020 ingrijpende consequenties in het sociaal domein te verminderen en de financiële positie van de gemeente te versterken'', vervolgt Verloop. ,,Dat kan worden bereikt door een verhoging van de tarieven van de OZB met ingang van 2019. Met deze opbrengst kan een substantieel pakket met maatregelen worden samengesteld om de 'pijn' in het sociaal domein te verlichten.''

Verloop: ,,Wij denken daarbij aan een richtinggevend bedrag van circa 1 miljoen euro per jaar. Het college nodigt de gemeenteraad uit om samen het democratische debat hierover te voeren om Veenendaal op lange termijn vitaal en leefbaar te houden. Ook willen we hierover van gedachten wisselen met betrokkenen zoals de adviesraden, die in de overlegtafel sociaal domein zijn verenigd."

GEMEENTERAAD De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 8 november een besluit over de programmabegroting. In de aanloop daar naar toe is er op 11 oktober gelegenheid om in te spreken tijdens een inspraakavond van de raad. Inhoudelijke behandeling van de programmabegroting vindt plaats tijdens de vergadering van de raadscommissie op 30 oktober.