Bodemverontreiniging in Pionierskwartier

VEENENDAAL Op de twee plekken in het Pionierskwartier zijn verontreinigingen van de bodem en het grondwater aangetroffen. Het Pionierskwartier is een te ontwikkelen onderdeel van het Stationskwartier.

Het gaat om Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) op een oppervlakte van tien kubieke meter en VOCI ofwel vluchtige organische chloorverbindingen in het grondwater. De SGP heeft er vragen over gesteld. Het college zegt dat in het geval van PAK er geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging conform de Wet Bodembescherming. Hoewel er geen noodzaak is om over te gaan tot sanering van de grond, wordt er toch gesaneerd. ,,De grond kan eenvoudig worden weggenomen en wordt tegengekomen bij het bouwrijp maken."

In het geval van VOCI gaat het volgens het college om plaatselijke beperkte grondwaterverontreiniging. Nader bodemonderzoek of sanering zou niet noodzakelijk zijn. De kosten van de PAK-sanering komen voor rekening van de grondexploitatie. Er is een begrotingspost voor sanering in de grondexploitatie opgenomen. PAK zijn organische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen, bijvoorbeeld benzeenringen.