• Robin van Lonkhuijsen

Bijdrage gemeente voor peuteropvang gaat omhoog

VEENENDAAL De kwaliteitsbijdrage vroeg- en voorschoolse educatie (VE) is door het college vastgesteld op 850 euro per peuter bij minimaal 400 uren peuteropvang op jaarbasis. Subsidie kan voor maximaal 480 uur per peuter worden verleend. ,,Het is van belang dat kinderen als zij naar de basisschool gaan gelijke kansen hebben. Daarom deze bijdrage waarmee we reageren op een tweetal signalen. De huidige vergoeding is volgens de organisaties te krap en er zijn ouders die afhaken omdat ze het niet kunnen betalen”, zegt wethouder Dylan Lochtenberg.

Gerard van Wijk

Het zijn juist de kinderen van de wegens een krappe portemonnee afhakende ouders die de peuteropvang nodig hebben omdat zij nogal eens een taalachterstand hebben. ,,Het gaat om het doorbreken van de erfelijke armoede. Vanuit de rijksoverheid krijgen wij er als gemeente geld voor en daarom kunnen we deze kwaliteitsafspraken maken”, aldus de wethouder.

TAALACHTERSTAND Met name voor peuters met een taalachterstand is er de vroeg- en voorschoolse educatie. Ook kinderen zonder achterstand komen op de kinderopvang en de peuterspeelzaal met deze educatieve programma´s in aanraking. ,,Pedagogische medewerkers leren om peuters al op jonge leeftijd spelenderwijs en themagericht taal bij te brengen en meteen andere ontwikkelingsgebieden aan te spreken”, aldus 'Kinderopvang Totaal'.

SPELENDERWIJS ,,Bij een onderwijsachterstand presteert een kind met bepaalde omgevingskenmerken minder goed in het onderwijs in vergelijking met eenzelfde leerpotentieel, maar dan zonder die kenmerken. Het onderwijsachterstandenbeleid is gericht op het verminderen en voorkomen van achterstanden. Peuters krijgen spelenderwijs een taalrijk aanbod waarmee hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en op sociaal-emotioneel vlak op gestructureerde en samenhangende wijze wordt gestimuleerd.” Met als doel dat deze kinderen een betere start op de basisschool maken.

CRITERIA De ouderbijdrage van ouders van VE-peuters wordt bepaald door 50 procent van het aantal af te nemen uren te vermenigvuldigen met de inkomensafhankelijke bijdrage. Er zijn criteria voor subsidiëring. Het aanbod van peuteropvang wordt geboden volgens de aan de kinderopvang gestelde eisen in de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Dat wil zeggen gedurende maximaal zes uur per week en gedurende 40 weken per jaar.

AFSPRAKEN Voor dit jaar dient het aanbod van peuteropvang met VE te worden aangeboden gedurende minimaal 10 uur en maximaal 12 uur per week, verspreid over minimaal drie dagen per week en gedurende minimaal 40 weken per jaar. Voor de volgende jaren maakt de gemeente concrete afspraken in overleg met de regiegroep vroeg- en voorschoolse educatie. De GGD regio Utrecht en de Onderwijsinspectie houden in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van het aanbod.