• Foto ter illustratie.

    Elektrische auto verkopen

Bereikbaarheid FoodValley staat op het spel

VEENENDAAL Slimmer, duurzamer en gezonder. Zo ziet de actuele bereikbaarheidsagenda van FoodValley eruit. ,,De regio wil een topregio worden en zich ontwikkelen tot wereldleider op het gebied van innovatie en duurzaamheid in landbouw en voedingsmiddelenindustrie. Daarvoor werken onderwijs/onderzoek, bedrijfsleven en overheden intensief samen. Om knelpunten die er zijn op te lossen maar ook om kansen op meer duurzame mobiliteit te benutten”, zegt de Veenendaalse wethouder Engbert Stroobosscher, regionaal portefeuillehouder mobiliteit van FoodValley.

Gerard van Wijk

Het gaat er om de komende jaren te werken aan een nieuw bereikbaarheidsprogramma. ,,Met als uiteindelijke doel gezamenlijk te zorgen voor een betere bereikbaarheid van onze regio met maatregelen die slimmer duurzamer en gezonder zijn.” Dan moeten wij bijvoorbeeld denken aan intelligente verkeerslichten, elektrificering van het wagenpark, het stimuleren van het gebruik van de fiets en het werken aan gedragsverandering van gemeentelijke medewerkers, waarbij voor wat het laatste onderdeel Veenendaal leidend is.

GROTERE STAPPEN ,,Het is leuk om samen met andere gemeenten op te trekken, gemeenten en provincie. Je hebt een groter budget en je kunt ook grotere stappen maken”, aldus Stroobosscher. De bereikbaarheidsagenda kent wat de aanpak betreft drie componenten: slimmer, duurzamer en gezonder. ,,We benutten onze netwerken optimaal met inzet van gedragsmaatregelen en slimme verkeerstechnieken. Alleen voor specifieke situaties zetten we in op uitbreiding of zelfs nieuwe aanleg van infrastructuur, met efficiënt ruimtebeslag en een goede kosten-baten analyse.”

SAMEN REIZEN Er wordt verder gekozen voor duurzamer, maatregelen die zorgen voor minder CO2-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit. ,,Dit kan door minder te reizen ofwel samen te reizen en bewust te kiezen voor schonere transportmiddelen, zoals de fiets, spoor of hoogwaardig openbaar vervoer. Duurzaam autogebruik past hier ook bij, het delen van de auto en gebruik van zero-emissie auto's. ,,De regio FoodValley heeft ook het imago van een gezonde regio. We willen werken aan een betere bereikbaarheid door toename van het fiets/ebike-gebruik en een goede leefomgeving, luchtkwaliteit en veiligheid.”

DOEL Om deze ambities in 2030 waar te kunnen maken zal een intensievere samenwerking tussen de acht regiogemeenten nodig zijn. ,,Maar we kunnen niet zonder andere partijen”, zegt Stroobosscher. ,,Met dit programma nodigen we onze collega-overheden zoals buurgemeenten, provincies Gelderland en Utrecht, Rijkswaterstaat, ministerie van infrastructuur en private partijen zoals werkgevers, onderwijsinstellingen en toeristische-recreatieve attracties uit om met ons samen te werken aan het totstandkomen van het nieuwe bereikbaarheidsprogramma. Een betere bereikbaarheid van onze regio, met maatregelen die slimmer, duurzamer en gezonder zijn, is het uiteindelijke doel.”