• Foto: Aart Aalbers/BDU

Beoogde coalitiepartijen kiezen voor stabiliteit en continuïteit

VEENENDAAL De beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, SGP, D66, VVD en CDA zijn het met elkaar eens dat het raadsprogramma en de preambule het uitgangspunt blijven voor de periode tot aan de verkiezingen van maart 2018. De partijen hebben een aantal thema's besproken die belangrijk zijn voor Veenendaal.

De afgelopen weken hebben de beoogde coalitiepartijen intensief en constructief met elkaar gesproken. Onderwerp van gesprek was onder andere de wijze van samenwerken binnen het beoogd college. Maar ook de manier waarop het beoogd college de gemeenteraad betrekt bij de voorbereiding op en de besluitvorming over belangrijke onderwerpen voor Veenendaal.

Er liggen voor de komende periode belangrijke thema's op het bord van het college en de gemeenteraad. Deze zijn beschreven in het raadsprogramma, de programmabegroting 2017-2020 en zijn of worden uitgewerkt in de raads- en commissiekalender. De beoogde coalitie legt daarbij de nadruk op de volgende thema's, namelijk ICT-centrum Veenendaal, het sociaal domein, de Rondweg Oost, het parkeren, vitale binnenstad, energieneutraal Veenendaal 2035, Integrale Kindcentra Veenendaal West en Franse Gat, diversiteit, veiligheid en polarisatie in de samenleving.

De beoogde coalitiepartners zijn van mening dat bestuurlijke stabiliteit en continuïteit belangrijk zijn voor de toekomst van Veenendaal. De partijen nemen daarbij de verantwoordelijkheid om het raadsprogramma en de preambule verder uit te voeren. Formateur Bort Koelewijn: ,,De voortvarendheid waarmee de onderhandelende partijen het formatieproces hebben vormgegeven, doet recht aan de noodzaak van bestuurlijke continuïteit in Veenendaal. Hiermee laten de partijen zien dat ze adequaat handelen in het belang van Veenendaal".

VERVOLG De beoogde coalitiepartijen sturen voor de raadsvergadering van 22 december 2016 een formatieverslag aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering hebben de raadsfracties de gelegenheid hierover vragen te stellen en worden de wethouders benoemd. In zijn eerste vergadering besluit het nieuwe college definitief over de portefeuilleverdeling.