• Roos Koole

Belangen mantelzorgers 'serieus nemen'

VEENENDAAL Wethouder Martijn Beek heeft nogmaals aan welzijnsorganisatie Veens gevraagd te komen tot een klankbordgroep of platform waar de belangen van mantelzorgers kunnen worden behartigd. Veens geeft weliswaar ondersteuning aan mantelzorgers, maar belangenbehartiging ,,is iets anders".

Gerard van Wijk

Het eind vorig jaar opgeheven Maveens was een onafhankelijke organisatie voor het versterken van de positie van mantelzorgers. Volgens voormalig voorzitter Jos Schilte is meermaals aan Veens verzocht te komen tot een klankbordgroep, maar werd daar niet op ingegaan. Er was volgens Schilte weinig medewerking van zowel Veens als de gemeente en daarom werd de handdoek in de ring gegooid.

SUBSIDIE Maveens dreigde twee jaar geleden ook al van het welzijnstoneel te verdwijnen. Herhaalde malen vroeg de belangenbehartiger van de vele duizenden mantelzorgers in Veenendaal een overigens bescheiden subsidie om de onkosten te dekken. Voormalig wethouder Marieke Overduin liet toen weten dat ,,subsidiëring niet past in het Wmo-beleid." Maveens, met uitsluitend vrijwilligers, heeft tien jaar bestaan en zorgde voor deelname aan het Wmo-forum, had contacten met landelijke organisaties en met lokale thuiszorg- en andere zorginstellingen.

BREEKPUNT De overgang van het welzijnswerk van Welzijn Veenendaal naar Veens bleek een breekpunt. Tot dat moment was tachtig procent van de bekend zijnde mantelzorgers bekend met Maveens. ,,Vanaf de overgang moest alles opnieuw in kaart worden gebracht en nieuwe contacten gelegd."

Er waren volgens Schilte meer problemen, zoals het ontbreken van een goede registratie en het volgen van hulpvragen van mantelzorgers ,,waardoor er geen zicht was op wat structureel was en door Maveens kon worden aangepakt". De onduidelijkheden hebben Maveens ,,erg beperkt in onze ontwikkeling". Daarbij kwam dat de afgevaardigde in het Wmo-forum schaduwraadslid voor GroenLinks werd en geen geschikte opvolger kon worden gevonden.

BETREUREN Het college zegt te betreuren dat Maveens heeft moeten besluiten zichzelf op te heffen. ,,We hechten grote waarde aan een goede ondersteuning van mantelzorgers en het vertegenwoordigen van hun belangen. We betreuren het dat na het verdwijnen van Maveens mantelzorgers helaas niet meer vertegenwoordigd zijn in het Wmo-forum."

Samen met Maveens heeft het college ,,nagedacht over oplossingsrichtingen". De signalen die Maveens heeft uitgesproken neemt het college serieus. ,,We gaan met deze signalen aan de slag en nemen deze mee in het onderzoeken hoe we de vertegenwoordiging van mantelzorgers in het Wmo-forum en daarbuiten goed vorm kunnen geven."