• Archief BDU Media

Begroting Veenendaal komende jaren sluitend

VEENENDAAL Het college van Veenendaal presenteert in de programmabegroting 2017 tot 2020 een sluitende begroting. De lasten voor inwoners blijven in 2017, op een trendmatige verhoging na, gelijk.

In de kadernota 2017 heeft het college zichzelf ten doel gesteld om een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. De programmabegroting 2017, een nadere uitwerking van de kadernota, geeft sluitende cijfers tot 2020.

ECONOMISCHE PROFILERING Qua economische profilering zet Veenendaal onverminderd in op Winkelstad Veenendaal en Veenendaal ICT-centrum. Het behouden van de positie van Veenendaal als regionaal winkelcentrum blijft daarbij een belangrijke ambitie. En er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van Veenendaal als ICT-centrum, de uitvoering van de ICT-visie en de ontwikkeling van een ICT-campus.

SOCIAAL DOMEIN Ook het sociaal domein blijft een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. In Veenendaal krijgen inwoners die ondersteuning en zorg die nodig is. De zelfredzaamheid van de samenleving en de eigen regievoering door de inwoners zijn daarbij de basis. Ook in de nieuwe integrale visie sociaal domein, die in 2017 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Een belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren is het verbinden van de thema's in het sociaal domein met thema's als leefbaarheid en veiligheid.

ENERGIENEUTRAAL Veenendaal heeft de ambitie om de opwekking van duurzame energie te vergroten. En streeft ernaar om in 2035 evenveel duurzame energie op te wekken als er in Veenendaal gebruikt wordt. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met inwoners, bedrijven en organisaties. En staan vier pijlers centraal: de gemeente als voorbeeld, een integrale aanpak, versterking van de communicatie en een programma voor de jaren 2017-2021.

AMBITIES In de programmabegroting geeft het college blijk van gezonde ambities. Wethouder Marco Verloop: ,,Het is gelukt om een toekomstbestendig en ambitieus beleid met een structureel sluitende begroting aan de gemeenteraad voor te leggen. Waarbij de lasten voor onze inwoners en bedrijven, op een trendmatige indexering na, niet verhoogd worden."

RISICO'S In de programmabegroting worden ook enkele risico's benoemd, namelijk DEVO, de grond, -parkeer en vastgoedexploitatie. Wethouder Marco Verloop: ,,Wij doen er alles aan om de risico's zoveel als mogelijk te beperken, door onder andere reserves aan te leggen en daarmee ons weerstandsvermogen te vergroten. Ook daarmee hebben we in deze programmabegroting rekening gehouden. Na een financiële en economische crisis, hebben we de gemeentelijke financiën op orde. Ik kijk dan ook met vertrouwen naar de toekomst."

Het politieke debat over de programmabegroting 2017-2020 vindt plaats in de raadsvergadering van 27 oktober 2016.