• Aart Aalbers

'Als het nodig is moet er extra geld bij'

VEENENDAAL - Het is een megaoperatie, daarvan is iedereen overtuigd. Vanaf de eerste januari is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken had de gemeente al, een deel neemt zij over van de rijksoverheid. Dat heet decentralisatie. De fractievoorzitters vinden dit duidelijk het belangrijkste thema dit jaar.door Gerard van WijkHet idee erachter is dat de gemeente het dichtst bij de inwoners zit en de zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kan leveren. ,,Voor ProVeenendaal is het belangrijkste thema de daadwerkelijke start van de decentralisaties in het sociaal domein", laat Martijn Beek weten. ,,De decentralisaties raken alle vlakken van de gemeente en het gemeentelijk beleid. Bijna alle inwoners hebben er wel ergens mee te maken. Van ouders die met hun kinderen naar het consultatiebureau gaan tot ouderen die zorg nodig hebben en van mensen in een uitkeringssituatie tot leraren in het passend onderwijs. Daarbij raakt het de ambtelijke organisatie en mensen die het gemeentelijk beleid uitvoeren in de wijken, maar uiteraard ook de financiën van de gemeente. Kortom: zo goed als elke inwoner, als elke afdeling van de gemeente, komt in 2015 in de praktijk wel ergens in aanraking met de decentralisaties. Als fractie zullen we signalen ontvangen én ophalen vanuit inwoners en uitvoering. Hierbij hopen we uiteraard op positieve geluiden, maar signalen van mensen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen zijn helaas niet uit te sluiten", aldus Beek.Ook Albert Doelwijt (PvdA) noemt de implementatie van de decentralisaties ongetwijfeld het belangrijkste thema voor de raad, met name de jeugdzorg. ,,Niemand mag buiten de boot vallen en als het nodig blijkt moet er extra geld beschikbaar komen. Ons voorstel voor reserve decentralisaties is verworpen. We zijn benieuwd hoe er wordt ingespeeld door het college als er meer geld nodig is. De ombudsfunctie moet een goede plek krijgen. Ook hier is ons voorstel voor een gemeentelijke ombudsman verworpen door de raad. Het thema is dus: zij die hulp nodig hebben (en die het onvoldoende krijgen) moeten goed op de hoogte zijn waar zij met klachten/vragen terecht kunnen. Dit instituut moet onafhankelijk zijn", zegt Doelwijt.Wilrik van 't Noordende (CDA) ziet twee belangrijke thema's voor de raad. In de eerste plaats de decentralisaties. ,,Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen, dit jaar moeten we zien of alles wat bedacht is ook gaat werken. En als het een keer niet werkt (dat zal zeker gebeuren) of er dan voldoende vermogen is om daar op in te spelen." Als tweede belangrijke thema noemt Van 't Noordende Veenendaal-Oost en DEVO. ,,Die zullen zeker nog terug komen het komende jaar, met alle mogelijke financiële gevolgen die daarbij horen."Er zijn ook fractievoorzitters die niet als eerste de decentralisaties noemen, of zelfs in het geheel niet. Leunis van Klinken (SGP): ,,De SGP streeft er altijd naar dat er in Veenendaal in de publieke ruimte volgens de Bijbelse normen en waarden gehandeld en geleefd wordt. Dat is ook voor 2015 ons uitgangspunt." Daarnaast somt hij ook de drie decentralisaties op als het belangrijkste thema. ,,Krijgt elke Veenendaalse burger de zorg die bij hem past? Valt er niemand tussen wal en schip? Zijn de financiële middelen toereikend? Dat zijn de cruciale vragen." Mila Jansen (Lokaal Veenendaal) zegt dat voor haar partij voor 2015 speerpunt is ,,de voorsprong die we hadden met ons winkelcentrum terug te pakken. De gemeente moet haar rol oppakken en de juiste voorwaarden scheppen voor een goed winkelklimaat." Lokaal Veenendaal is van plan om met initiatieven te komen. Ronald Veen (VVD) laat weten dat voor zijn partij de thema's veiligheid, mobiliteit en economie belangrijk blijven. ,,Verder dient er een goede liberale invulling te komen van de nieuwe taken in het sociale domein. Waarbij de kosten goed en te leveren kwaliteit goed in de hand moet worden gehouden om de lasten voor inwoners en bedrijven laag te houden.",,Het jaar 2015 staat voor de gemeentepolitiek in het teken van de zorg. Daar is geen twijfel over", meent Engbert Stroobosscher, voorzitter van de grootste fractie (ChristenUnie, acht zetels) in de raad. ,,Is de gemeente werkelijk in staat goede zorg te verlenen aan jong en oud? Krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft? Dat zijn de vragen die dit jaar aan de orde komen. Wij gaan er als fractie op toezien dat het college de nieuwe zorgtaken niet alleen goed, maar ook menselijk uitvoert. In de zorg gaat het vaak om kwetsbare mensen die moeilijk in staat zijn voor zichzelf op te komen. Als er iets is om de vinger aan de pols te houden, is het wel het opkomen voor mensen die het zelf niet meer kunnen.",,Wij willen dan ook weten of de jeugdteams echt functioneren", aldus Stroobosscher. ,,We willen weten of er goed gezorgd wordt voor onze kwetsbare ouderen. Krijgen ze de hulp die ze hard nodig hebben nu ze mogelijk langer thuis blijven wonen? We willen weten hoe het zal gaan met bijvoorbeeld hulp in de huishouding voor mensen die dit werkelijk nodig hebben. Ook willen we weten of er inderdaad voldoende mensen zijn die als mantelzorger of vrijwilliger willen meehelpen om hulpbehoevenden van dienst te zijn. Hiermee staat of valt de nieuwe zorg."Bij de foto: Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin gaan vier jeugdteams de wijken in.