• Astrid Meyer

Afname van het aantal werkloze jongeren

VEENENDAAL Er is een afname van het aantal werkloze jongeren, er zijn in Veenendaal minder jongeren die een beroep doen op de jeugdzorg en er zijn minder achterstandsleerlingen. Het gemeentelijk beleidsplan 2016-2019 onder de titel 'De kracht van onze jeugd' laat zien dat het in het algemeen goed gaat met de jongeren.

Gerard van Wijk

Wethouder Nermina Kundic laat er desgevraagd bij aantekenen dat de werkloosheid van jeugdigen de laatste jaren afneemt, maar dat ze wel veel hoger is dan van andere leeftijdsgroepen. Er komen nauwelijks werkende jongeren bij. Volgens een internationale richtlijn wordt iemand die één, twee of drie uur per week betaald werk verricht niet meer meegeteld als werkloze. Wat ook telt: nogal wat jongeren hebben besloten, ontmoedigd door de hoge werkloosheidscijfers, hun zoektocht naar een baan te stoppen of langer door te studeren.

VOLOP AANDACHT Veenendaal kent een integraal jeugdbeleid, gericht op kinderen en jongeren tot 27 jaar. Ouders zijn uiteraard eerstverantwoordelijk voor hun kinderen. ,,In onze beleidsvorming hebben we volop aandacht voor de positie van kinderen en jongeren in de gemeente." Vertrekpunt bij de beleidsvorming is dat jongeren ,,graag in Veenendaal wonen vanwege een aantrekkelijke binnenstad met een variëteit aan winkels, goede uitgaansgelegenheden en andere vrijetijdsvoorzieningen." Wel een binnenstad zonder een jongerencentrum en poppodium overigens. Van de inwoners (63.456) is één kwart beneden de 20 jaar (16.443), terwijl er nog 7.707 jongeren zijn in de leeftijd van 20 tot 29 jaar.

LID SPORTCLUB In het beleidsplan wordt vastgesteld dat in Veenendaal minder alleenstaanden wonen dan in de rest van het land en dat derhalve Veenendaalse kinderen in een gezinssituatie opgroeien. Er is wel een stijging van het aantal echtscheidingen en jeugdigen die opgroeien in éénoudergezinnen. Het aantal kinderen in een gezin dat leeft van een uitkering ligt met 5,5 procent net onder het landelijk gemiddelde. Veenendalers maken minder dan gemiddeld gebruik van kinderopvang. Met enige trots wordt er melding van gemaakt dat 71 procent van de middelbare schooljeugd lid is van een sportclub.

AFSTEMMING In het algemeen zijn er geen of weinig problemen met jongeren, maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom zijn er doelstellingen geformuleerd gericht op jeugdigen met complexe problemen, gericht op kwetsbare jeugdigen en gericht op zelfredzame jeugdigen. ,,De vraag van de jeugdige staat centraal en is de basis voor beleidsdoelen."

Dat betekent in de praktijk niet 'u vraagt en wij draaien', maar wel afstemming op vragen van jongeren. Soms hebben zij, al of niet tijdelijke, ondersteuning nodig. Met de invoering van de Jeugdwet heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen voor haar jonge inwoners. Dat was al zo voor wat betreft cultuur, sport, onderwijs en jeugdgezondheidszorg. Daar zijn nu ook taken bijgekomen voor jeugdigen en gezinnen die jeugdhulp nodig hebben.

TERUGKEREN Vanaf hun zeventiende gaat een deel van de Veenendaalse jongeren naar elders om te studeren. ,,Er wordt door de gemeente aan gewerkt om Veenendaal aantrekkelijk te houden voor jeugdigen die hier blijven wonen of weer willen terugkeren." Betaalbare huurwoningen en het beschikbaar stellen van startersleningen zijn onmisbare ingrediënten.