• Marco Verloop.

    Jacques Jullens

'Zekerheid en ambitie in Kadernota 2018'

VEENENDAAL Het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal heeft de Kadernota 2018-2021 aan de gemeenteraad aangeboden. De kadernota bevat de door het college voorgestelde beleidsmatige en financiële kaders voor de in het najaar op te stellen programmabegroting. ,,Voor het jaar 2018 presenteert het college een sluitende begroting, met voldoende ruimte om de ambities uit het raadsprogramma uit te voeren'', meldt de gemeente in een persbericht.

De gemeente Veenendaal presenteert een sluitende begroting voor 2018 met een positief financieel resultaat. Ook in de meerjaren-prognose, vanaf 2019, is er sprake van een positief saldo. ,,Veenendaal heeft in de afgelopen jaren tijdens de financiële en economische crises een solide financieel beleid gevoerd. Nu een economisch herstel zichtbaar is, heeft dat een gunstig effect op de gemeentelijke financiën'', aldus wethouder Marco Verloop. ,,De financiële huishouding ziet er goed uit. Dat geeft financiële zekerheid naar de toekomst. Dat is belangrijk, omdat we nog niet weten welke bijdrage we ontvangen vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. En welke effecten het nieuwe regeerakkoord zal hebben voor onze gemeente."

LASTEN Het college heeft ervoor gekozen om de stijging van de generieke belastingdruk voor de inwoners en bedrijven te beperken. Verloop: ,,De tarieven van de onroerende zaakbelastingen (OZB) worden alleen trendmatig verhoogd, wat een indexatie met 1,5 procent betekent. Voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht geldt een kostendekkendheid van 100 procent. Bij de aanbieding van de begroting 2018-2021 doet het college een voorstel over de hoogte van de tarieven van de gemeentelijke heffingen in 2018."

THEMA'S In de periode 2018-2021 staan enkele belangrijke thema 's, zoals opgenomen in het raadsprogramma 2014-2018 en in de programmabegroting 2017-2020, centraal. Deze thema's zijn de vitale winkelstad, Veenendaal ICT Centrum, de ontwikkelingen in het sociaal domein, de Omgevingswet, Energieneutraal 2035, het integraal beheersplan openbare ruimte, de cultuurvisie en het milieukwaliteitsplan. Hiervoor heeft het college jaarlijks een bedrag van circa een miljoen euro gereserveerd. Wethouder Marco Verloop: ,,Onze ambities op deze thema's zijn onverminderd groot. In de afgelopen maanden heeft de gemeenteraad op veel van deze thema's besluiten genomen. Dat getuigt van een breed politiek draagvlak en continuïteit."

Het college heeft de kadernota 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Op 3 juli 2017 wordt hierover gedebatteerd in de raadzaal van het gemeentehuis.