Veenendaal presenteert sluitende begroting voor volgend jaar

VEENENDAAL Het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal heeft de Kadernota 2017-2020 aan de gemeenteraad aangeboden. De kadernota bevat de door het college voorgestelde beleidsmatige en financiële kaders voor de in het najaar op te stellen programmabegroting. Voor het jaar 2017 presenteert het college een sluitende begroting. Dat meldt Veenendaal in een persbericht.

De financiële en economische crises hebben in de achterliggende jaren een groot stempel op de gemeentelijke financiën gedrukt. Het voorzichtige herstel van de economie kan een gunstig effect hebben op de gemeentelijke financiën in de komende jaren. Ook de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is hierbij van belang. Voor het jaar 2017 heeft Veenendaal een sluitende begroting. De jaren 2018 tot en met 2020 laten nog tekorten zien. Wethouder financiën Marco Verloop: ,,De financiële ontwikkelingen hangen sterk af van het doorzetten van economisch herstel. Het is dan ook van groot belang dat we voldoende reserves opbouwen en ons weerstandsvermogen vergroten. Daarmee bouwen we meer financiële zekerheid in."

GEEN LASTENVERHOGING Het college heeft er voor gekozen om de lasten voor de inwoners en bedrijven in Veenendaal niet bovenmatig-trendmatig te verhogen. De trendmatige verhoging is een indexering van één procent op de huidige tarieven. Dit geldt voor de tarieven van de onroerende zaakbelastingen, het rioolrecht en van de overige gemeentelijke heffingen. Een uitzondering daarop is de afvalstoffenheffing. Voor deze tarieven geldt een kostendekkendheid van honderd procent. Wethouder Verloop: ,,Het doel van het college is een toekomstbestendig beleid met een structureel sluitende begroting. Voor 2017 betekent dit voor onze inwoners en bedrijven dat de lasten niet verhoogd worden op een trendmatige indexering na. Daarnaast voeren we nadrukkelijk geen nieuwe bezuinigingen door op het voorzieningenniveau."

De periode 2017-2020 zal naar verwachting gekenmerkt worden door enkele belangrijke thema 's. De ontwikkeling van de lokale en regionale economie. De transformatieopgave in het sociale domein. De gemeentelijke taakstelling voor het vestigen van statushouders. En de ambitie van Energieneutraal 2035.

Het college heeft de kadernota 2017-2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Op maandag 4 juli wordt hierover gedebatteerd in de raadzaal van het gemeentehuis.