• Lex Van Lieshout

Minder financieel risico gemeente door aantrekkende woningmarkt

VEENENDAAL De gemeente loopt de komende jaren minder financiële risico's dan in voorgaande jaren. Dat heeft met name te maken met de verbeterde economie en de aantrekkende woningmarkt. Ook de verbeterde positie van Duurzame Energie Veenendaal Oost (DEVO) speelt een rol.

Gerard van Wijk

De risico's zijn afgenomen, valt te lezen in de nog door de raad te behandelen programmabegroting 2017-2020 en het wordt onderschreven door een gemeentelijk woordvoerder. ,,Dat komt onder andere door de aantrekkende bouw in Veenendaal-Oost. Er is een bewuste keuze gemaakt  om de reserves verder aan te vullen om het weerstandsvermogen te vergroten. Denk daarbij aan de reserve sociaal domein, waarmee financiële risico's worden afgedekt."

DEVO De voornaamste risico's waarmee de gemeente wordt geconfronteerd zijn DEVO, de grondexploitaties en de parkeerexploitatie. Afgelopen voorjaar is aan DEVO een nieuwe borgstelling verleend van 12,2 miljoen euro voor een periode van vijf jaar. DEVO kampte afgelopen jaren met de nodige problemen. ,,DEVO zelf heeft belangrijke maatregelen genomen om te komen tot een verbetering van de exploitatie (kapitaalinjectie, uitbreiding aantal woningen, efficiency verbeteringen, lage rente en een hoger tarief voor de verbruikers). Het risico dat de gemeente loopt bedraagt 4,8 miljoen euro en is voor 50 procent afgedekt door de Quattro partijen."

De risico's op de projecten binnen de grondexploitatie belopen totaal negen miljoen euro. Door de verbeterde economie dalen de risico's substantieel. De parkeerexploitatie blijft onder druk. Het maximale risico is geschat op 2,5 miljoen euro voor een periode van vijf jaar, het verwachte risico bedraagt 2 miljoen euro.

ENERGIENEUTRAAL Bij het voorzichtige herstel van de woningmarkt wordt als prognose de bouw van gemiddeld 225 nieuwbouwwoningen per jaar afgegeven. Er wordt voorzien in een stevig tekort op het leerlingenvervoer naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding, oplopend tot twee ton in 2020. Veenendaal zou over twintig jaar energieneutraal moeten zijn, maar over het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen bestaat niet echt optimisme. ,,De duurzaamheidsdoelstellingen zullen voor een belangrijk deel door inwoners en bedrijven worden gerealiseerd. De ontwikkelingen in de (woning)markt zijn hierin sterk bepalend. De middelen om een impuls te geven aan deze ambities zijn, in relatie tot de ambities, vooralsnog beperkt."

Er wordt de komende jaren voor 7,7 miljoen euro geïnvesteerd, met name in wegbeheer en riolering (zeven miljoen euro). Verder gaat het onder andere om renovatie van sportterreinen, vervanging van korfbal en hockey kunstgras en uitbreiding van de skatebaan (52.000 euro).