• Foto Janus Visser/BDU

Aandacht voor kleuters met een taalachterstand

VEENENDAAL In Veenendaal zijn acht kinderopvangorganisaties actief. Van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) maken 130 kinderen gebruik. Deze maand loopt het contract dat de gemeente had met Kwink voor de uitvoering van de VVE binnen de kinderopvang af.

Gerard van Wijk

Vanaf het nieuwe jaar wordt de subsidie per kind verstrekt aan meerdere spelers op deze markt. ,,De ouders hebben meer keuze en de gemeente is niet afhankelijk van één organisatie", somt wethouder Nermina Kundic de voordelen op. Aanvankelijk waren ouders ongerust over het prijsverschil dat zou gaan optreden, maar dat maakt weinig verschil in de nieuwe situatie. De ouderbijdrage voor volgend jaar is door de gemeente vastgesteld op 12,50 euro per maand en dat is slechts een fractie meer dan nu het geval is.

Het subsidieplafond voor 2016 is vastgesteld op 550.000 euro. Er wordt een éénmalige subsidie verstrekt voor de opleiding van de leidsters bij alle kinderopvangcentra. ,,Pedagogisch medewerkers en peuterleidsters hebben grote invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen. Ze zijn er niet alleen voor de zorg van het kind, ze begeleiden en stimuleren ook het leren en de ontwikkeling. Hun pedagogisch-didactische kwaliteiten maken het verschil." Bij de basistraining VVE wordt geleerd om gericht naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten te bieden. ,,Zo krijgen kinderen wat ze nodig hebben."

De VVE richt zich op peuters en kleuters in de leeftijd van twee tot vier jaar, die een taalachterstand hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie, zij bepaalt welke kinderen ervoor in aanmerking komen. Dat gebeurt met een indicatie van het consultatiebureau. ,,Door de VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool." De vroegschoolse educatie is voor kinderen uit de groepen 1 en 2 van de basisschool.

* Foto uit archief.